Wijkteams

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 6.2 WijkteamsJaarrekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Baten300000
Lasten-1.369-1.598-473-473-473-473
Saldo-1.366-1.598-473-473-473-473
Ontrekking reserves029768000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves029768000
Geraamde resultaattaakveld-1.366-1.302-405-473-473-473

De term wijkteams is voor wat betreft de gemeentebegrotingen een gegeven opgelegd door de rijksoverheid. In deze begroting wordt Wassenaar als één wijk gezien.

a. Bieden van een loketfunctie
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):

  • voorlichting;
  • advisering;
  • cliëntondersteuning;
  • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
  • preventie;
  • vroegsignalering.

In Wassenaar is er al een loket. Voor 2017 wordt als doel gesteld dit loket meer en efficiënter te gebruiken. Daarbij wordt ingezet op het netwerk 18- , netwerk 18+ en het ACT team.

b. Integrale werken volgens de principes van 1G1P1R

  • Zorgdragen voor een integrale werkwijze voor alle betrokken zorg partijen volgens de principes van 1G1P1R.
  • Verdere verbinding tussen CJG (jeugd), WMO en participatieversterking samenwerking omliggende veld
  • W&I gaat wegen zoeken om het persoonlijke contact met toch een aanzienlijk deel van het klantenbestand waar een meer administratieve relatie mee is, te herstellen om zo de integrale benadering te bevorderen.