Wat willen we bereiken?

  • Goede voorbereiding van de jeugd cognitief, sociaal, sportief en cultureel met ruimte voor eigen ontwikkeling;
  • Onderwijs in Wassenaar is voor iedereen bereikbaar en kinderen hebben kansen op hun eigen niveau. Sociale achterstanden en taalachterstanden willen we voorkomen;
  • Goede kwaliteit van onderwijsgebouwen.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

4.1
Openbaar basisonderwijs

* Zorg dragen voor voldoende openbaar onderwijs.

a. Uitvoering wettelijke taken

4.2.
Onderwijshuisvesting

* Goede onderwijshuis-vesting;

* De kwaliteit van de onderwijs-gebouwen behouden na de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen naar de schoolbesturen.

a. Aanvragen behandelen voor uitbreiding of nieuwbouw

4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

* Ieder kind krijgt zoveel mogelijk de ondersteuning die het nodig heeft om aansluiting te vinden en te behouden bij het geschikte onderwijs;

* Sociale achterstanden en taalachterstanden bij kinderen worden voorkomen. Kinderen tot         vier jaar hebben hierbij onze speciale aandacht;

* Kinderen de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontwikkelen.

a. Schakelklas voortzetten
b. VVE-beleid uitvoeren
c. Uitvoeren brede school impuls
d. Uitvoeren Harmonisatiewet monitoren
e. Actieplan Jeugd werkeloosheid uitvoeren

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?