Wat willen we bereiken?

  • Upgraden van de bestaande sportfaciliteiten, de sportvoorzieningen zijn modern en passen bij de vraag;
  • Een gezonde leefstijl voor jong en oud;
  • Een sterk verenigingsleven;
  • Een breed en laagdrempelig cultureel aanbod;
  • Behouden van de groene buffer bij Valkenburg en groengebieden aan de zuid- en noordkant van Wassenaar

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

5.1
Sportbeleid en activering

* Stimuleren dat meer mensen gaan sporten

* Versterken van de positie van het Wassenaars Sportcontact als partner in de ontwikkeling van het sportbeleid

a. Investeren in groot onderhoud en nieuwbouw sportfaciliteiten

b. Uitvoering sportnota
c. Subsidiebeleid
uitvoeren

5.2
Sportaccommodaties

* Samenwerking tussen sportverenigingen bijvoorbeeld bij het delen van accommodaties

* Multifunctioneel gebruik, breed toegankelijk maken, van de sportfaciliteiten

a. Nieuwe faciliteiten
multifunctioneel maken

b. Netwerk
bijeenkomsten en kennisoverdracht

c. Sport faciliteiten ook gebruiken voor naschoolse (sport) activiteiten

5.3
Cultuur-presentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

* Mensen inspireren

* Bijdragen aan een hoogwaardig leefklimaat in Wassenaar

* Dicht bij huis een goed kunst- en cultuuraanbod stimuleren

* Lokale kunst en cultuur stimuleren

* Divers aanbod voor bezoekers en bewoners van Wassenaar

a. Uitvoeren cultuurnota

b. Netwerk
bijeenkomsten

c. Subsidiebeleid uitvoeren
d. Het beheer van kunstcollecties effectueren, faciliteren en stimuleren

5.4
Musea

* Divers aanbod voor bezoekers en bewoners van Wassenaar  en het levend houden van de historie

a. Stimuleren realisatie Historisch museum

b. Benutten expositieruimte de Paauw

c. Beheer eigen kunstbezit
d. Het brandweermuseum blijven faciliteren

5.5
Cultureel erfgoed

* Stimuleren van doelmatig gebruik van het cultureel erfgoed  en vergroten van de zichtbaarheid en de beleving ervan.

a. Na vaststellen van startnotitie nieuw integraal erfgoedbeleid ontwikkelen (boven en onder grond)

b. Door deelname in erfgoedtafel stimuleren dat projecten worden gehonoreerd, die bijdragen aan het vergroten van de beleefbaarheid van het erfgoed en de kwaliteiten beter zichtbaar maken.

5.6
Media

* Een ondernemende en betaalbare bibliotheek voor alle inwoners, met waar mogelijk differentiatie op het gebied van financieringsbronnen, activiteiten en samenwerkingspartners

* Het faciliteren van een cultureel centrum

a. Faciliteren eigentijdse bibliotheek

b. Besluitvorming toekomst Warenar

5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie

* Verbeteren van de groene kwaliteit in het centrum bijvoorbeeld door Berkhei;

* Het met partners vitaal
en authentiek houden van het buitengebied Duin, Horst en Weide, het strand en de land-goederenzones;

* Verhogen van het onderhouds-niveau.

* Inzetten op behoud van een open groene zone van 1500 meter tussen de bebouwing van Katwijk en Wassenaar

a. Werken aan de kwaliteitsverbetering van Berkhei

b. Uitvoering geven aan het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide

c. Uitvoering geven aan het beleid uit de Groen- en watervisie 2016-2020 en door vaststellen en uitvoeren van  visies- en beheerplannen voor De Paauw en Backershagen

d. Opstellen, waar mogelijk met Katwijk van een inrichtingsplan voor de groene zone Valkenburg

e. Acteren op ontwikkelingen zoals Unamanned Valley

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?