Bijlage 7 Indeling nieuwe begroting

Programma-indeling n.a.v. het nieuwe BBV

Programma's

Taakvelden

Nr

Naam

Nr

Naam

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer en overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

0.5

Treasury

0.61

OZB-woningen

0.62

OZB-niet woningen

0.63

Parkeerbelasting

0.64

Belastingen overig

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten inclusief onvoorzien

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

2

Verkeer en Vervoer

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.3

Recreatieve havens

2.4

Economische havens en waterwegen

2.5

Openbaar vervoer

3

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

3.4

Economische promotie

4

Onderwijs

4.1

Openbaar onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproduct en cultuurparticipatie

5.4

Musea

5.5

Cultureel erfgoed

5.6

Media

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6

Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

6.3

Inkomensregelingen

6.4

Begeleide participatie

6.5

Arbeidsparticipatie

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

7

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

7.3

Afval

7.4

Milieubeheer

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8

Wonen en ruimte

8.1

Ruimtelijke ordening

8.2

Grondexploitatie

8.3

Wonen en bouwen