Leeswijzer

Inleiding
De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting.

De beleidsbegroting is opgebouwd uit een programmaplan en de verplichte paragrafen.
In het programmaplan is ons gemeentelijke beleid op hoofdlijnen opgenomen met het geld dat we daarvoor beschikbaar hebben. De paragrafen richten zich op de beheeraspecten, zoals bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, lokale heffingen en grondbeleid.

De financiële begroting gaat vooral in op de financiële positie van onze gemeente. Hier nemen wij het totale financiële overzicht op, inclusief de toelichtingen. Dit bestaat uit de door de raad vastgestelde kaders, het algemene financiële beeld en het overzicht van de baten en lasten.

De inhoud van de beleidsbegroting en de financiële begroting lichten we hieronder toe.

Beleidsbegroting
Op grond van artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat de beleidsbegroting:

 1. De te realiseren programma's;
 2. Een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;
 3. Een overzicht van de kosten van overhead;
 4. Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, en
 5. Het bedrag voor onvoorzien.

In de programma’s is opgenomen welke maatschappelijke doelen we nastreven, welke activiteiten we daarvoor gaan uitvoeren en wat het kost. De beleidsindicatoren geven een indicatie van de gewenste maatschappelijke effecten.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan implementeren van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en dat heeft behoorlijke gevolgen gehad voor deze  begroting.

De belangrijkste gevolgen zijn:

 1. Een herindeling van de begroting op verplichte taakvelden in plaats van de huidige productgroepen en producten. De taakvelden zijn gegroepeerd onder de programma's;
 2. Het werken met voorgeschreven en eventueel op de lokale situatie toegesneden beleidsindicatoren;
 3. Overhead en rentetoerekening worden volgens een voorgeschreven systematiek van het rijk eenduidig berekend. Alleen directe kosten drukken zo nog op taakvelden;
 4. Het stelsel van baten en lasten wordt beperkt aangepast:
 1. Alle nieuwe investeringen met een maatschappelijk nut mogen na 2017 niet in één keer ten laste van het boekjaar worden gebracht maar moeten worden afgeschreven;
 2. Actievere sturing op het EMU-saldo.

Een toelichting op de wijzigingen als gevolg van punt 4 staan verder toegelicht in de paragrafen onderhoud kapitaalgoederen en financiering. Waar van toepassing vindt de toelichting op de punten 1 t/m 3 plaats bij de betreffende taakvelden.

De raad is op meerdere manieren betrokken geweest bij de opzet van de begroting. Het eindresultaat vindt zijn weerslag in deze begroting.

Een tabel met de nieuwe programma- en taakveldenindeling is ter informatie opgenomen in bijlage 7 bij deze begroting.

Elk programma begint met de doelstelling van het programma. Daaronder volgt een tabel met de manier waarop via de verschillende taakvelden de doelstelling uit het programma wordt ingevuld. De totaalraming van het programma is opgenomen aan het eind van het programma.

Per taakveld is vervolgens een inhoudelijke toelichting opgesteld voor 2017 en verdere jaren. Omdat er door de nieuwe indeling sprake is van een systeemwijziging is er dit jaar geen verschillenverklaring per taakveld opgenomen. We volstaan met een verschillenverklaring op totaalsaldo van de begroting.

Ter afsluiting van de taakvelden zijn de wettelijke grondslagen en beleidskaders vermeld.

Naast het programmaplan bevat de beleidsbegroting de wettelijk verplichte paragrafen.
In de tabel hieronder staan deze vermeld.

Tabel 1

Paragraaf

Inhoud

Lokale heffingen

Ontwikkelingen op het gebied van de belastingen en heffingen.
Per heffing geven wij aan wat het beleid is en op welke wijze het tarief tot stand is gekomen. Ook geven wij inzicht in de (geraamde) opbrengsten.

Weerstandsvermogen en
Risicobeheer

Financiële gezondheid van de gemeente
De paragraaf geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen.

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid ten aanzien van het beheer van kapitaalgoederen.
Dit zijn onder andere onderhoud en vervanging van openbaar groen, wegen, riolering, openbare verlichting, verkeerslichtinstallaties en -borden, watergangen (waarvoor de gemeente een onderhoudsverplichting heeft) en civiele kunstwerken.

Financiering

Ontwikkelingen en keuzes in het financieringsbeleid.

Bedrijfsvoering

De wijze waarop de gemeente met de bedrijfsvoeringstaken omgaat.

Verbonden partijen

Een overzicht van alle verbonden partijen.
Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een financieel én een bestuurlijk  belang heeft.

Grondbeleid

Visie van de gemeente op het grondbeleid.
Licht de wijze waarop het grondbeleid ten uitvoer wordt gebracht toe en de prognose van de resultaten van grondexploitaties, winstneming en verloop van reserves.

Financiële begroting
Uitleg over de financiële begroting is in de leeswijzer van de financiële begroting opgenomen.

Helemaal achterin de begroting, na de financiële begroting, zijn zeven bijlagen opgenomen te weten:

 • Bijlage 1    Nieuw beleid per programma
 • Bijlage 2   Reserves en voorzieningen
 • Bijlage 3   Algemene uitkering uit het gemeentefonds
 • Bijlage 4   Subsidies
 • Bijlage 5   Overzicht baten en lasten per taakveld
 • Bijlage 6   Investeringen
 • Bijlage 7   Indeling nieuwe begroting

Disclaimer: In het document worden de financiële tabellen automatisch gegenereerd, waardoor er afrondingsverschillen in cijfers kunnen voorkomen.