Wat willen we bereiken?

  • Betrekken van bewoners bij het aanpassen van bestemmingsplannen, daarbij lopen we vooruit op de nieuwe Omgevingswet;
  • Toekomstgerichte bestemmingsplannen met ruimte voor flexibiliteit, duurzaamheid en particulier initiatief;
  • Handhaven van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat dat Wassenaar nu kent, hiervoor werken we samen met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg in het Pact van Duivenvoorde;
  • Bouwen zoals dat past binnen het karakter van Wassenaar, met voldoende gevarieerde woningbouw zodat er plaats is voor verschillende doelgroepen.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

8.1
Ruimtelijke ordening

* Behoud van de unieke kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van groen, economische kwaliteit, cultuurhistorie, duurzaamheid en leefbaarheid;

* Versterken van de ruimtelijke kwaliteit bij den Deijl en het havenkanaal.

* Structuurvisie  vaststellen;

* Opstellen van integrale gebiedsuitwerkingen uit
Structuurvisie;

* Voorbereiding op omgevingswet;

* Uitwerking sturingsfilosofie;

*Bestemmings-plan met verbrede reik-wijdte voor het Havengebied voorbereiden en in procedure brengen;

* De bestemmingsplannen die in 2017 ouder zijn dan 10 jaar herbevestigen;

8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijven-terreinen)

* Grondbeleid gebruiken voor handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit met, per ontwikkeling, een afweging tussen actief en faciliterend grondbeleid.

* Faciliterend grondbeleid voeren waar
dat kan en actief waar nodig;

* Op een transparante wijze samenwerken met marktpartijen;

* Uitvoeren van verplicht kostenverhaal;

* Sluiten van private overeenkomsten;

8.3
Wonen en bouwen

* De beste woongemeente van Zuid Holland blijven, mede ten behoeve van het regionale (internationale) vestigingsklimaat.  Behouden van de diversiteit aan woningtypen en karakteristieken van de verschillende wijken;

* Bij vergunningverlening staat de gebruiker centraal en niet de regel, Er zijn heldere normen waardoor  er geldt "aanvragen is toekennen";

* In geval van overtredingen hanteren we een strikt handhavingsbeleid ter bescherming van de woon- en leefomgeving.

*Prestatieafspraken met corporaties en huurders;
Taakstelling vergunning-houders;
Onderzoeken potentiële bouwlocaties;
Opstellen van gebiedsprofielen;
Onderzoeken complexgewijs inzetten wmo-gelden;
Evalueren blijverslening en starterslening;
Onderzoeken breder gebruik kleine seniorenwoningen;
Evalueren  benodigde noodwoningen.

*Opstellen Vergunningen, Toezicht en Handhavings-beleidsplan;
Opstellen jaarlijks Vergunningenuit-voeringsprogramma;
Onderzoeken noodzaak actualiseren, herijken Handboek Welstand en Beeldkwaliteit;
Evalueren, actualiseren Kruimelgevallen-beleid;
Actualiseren woonschepen-beleid.

*Opstellen Vergunningen, Toezicht en Handhavings-beleidsplan;
Opstellen jaarlijks Handhavings-uitvoerings-programma.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?