Bijlage 3 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf

2017

2018

2019

2020

1a Waarde woningen eigenaren

-5.208.214

-5.208.214

-5.208.214

-5.208.214

1c Waarde niet-woningen eigenaren

-591.361

-591.361

-591.361

-591.361

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-463.932

-463.932

-463.932

-463.932

Subtotaal A

-6.263.507

-6.263.507

-6.263.507

-6.263.507

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2017

2018

2019

2020

1e OZB waarde niet-woningen

144.038

144.038

144.038

144.038

2 Inwoners

3.958.334

3.958.852

3.959.887

3.960.146

3a Eén-ouder-huishoudens

159.974

159.974

159.974

159.974

3b Huishoudens

1.062.534

1.062.534

1.062.534

1.062.534

3c Eenpersoonshuishoudens

86.553

87.202

87.202

87.202

4 Inwoners: jongeren < 20 jaar

1.512.486

1.512.486

1.512.486

1.512.486

5 Inwoners: ouderen > 64 jaar

515.221

515.221

515.221

515.221

5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

57.881

57.881

57.881

57.881

7 Lage inkomens

78.216

78.216

78.216

78.216

7b Lage inkomens (drempel)

641.860

643.812

643.812

643.812

8a Bijstandsontvangers

783.061

813.224

828.074

835.705

11a Uitkeringsontvangers

88.379

89.381

89.799

90.078

12 Minderheden

229.065

229.065

229.065

229.065

13 Klantenpotentieel lokaal

789.488

789.488

789.488

789.488

14 Klantenpotentieel regionaal

109.025

109.368

109.368

109.368

15e Leerlingen VO

613.252

613.252

613.252

613.252

16 Oppervlakte land

210.543

210.543

210.543

210.543

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

135.316

137.515

137.515

137.515

19 Oppervlakte binnenwater

6.614

6.690

6.690

6.690

20 Oppervlakte buitenwater

21.822

21.822

21.822

21.822

21 Oppervlakte bebouwing

86.336

86.336

86.336

86.336

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

404.625

404.658

404.690

404.725

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

301.614

301.614

301.614

301.614

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

22.870

22.872

22.874

22.875

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

29.048

29.048

29.048

29.048

24a Woonruimten

705.325

705.325

705.325

705.325

25a Woonruimten * bodemfactor woonkernen

622.584

622.584

622.584

622.584

29 Historische woningen in bewoonde oorden

50.936

50.936

50.936

50.936

31a ISV (a) stadsvernieuwing

4.479

4.479

4.479

4.479

31b ISV (b) herstructurering

1.642

1.642

1.642

1.642

32a Omgevingsadressendichtheid

1.263.324

1.263.853

1.263.853

1.263.853

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

33.847

33.847

33.847

33.847

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

82.246

82.246

82.246

82.246

36 Meerkernigheid

18.128

18.128

18.128

18.128

36a Kernen met 500 of meer adressen

55.518

55.518

55.518

55.518

37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

29.749

29.752

29.754

29.757

38 Bedrijfsvestigingen

218.048

218.048

218.048

218.048

39 Vast bedrag

237.799

237.799

237.799

237.799

Subtotaal B

15.371.779

15.409.247

15.425.588

15.433.794

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2017

2018

2019

2020

Uitkeringsfactor

1,418

1,425

1,418

1,420

Subtotaal (B x C (=uf))

21.797.183

21.958.177

21.873.483

21.915.988

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2017

2018

2019

2020

56 Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 1e fase

14.144

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

56a Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 2e fase

-8.937

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)

-5.197

-107

-9.841

n.v.t.

61 Suppletieregeling OZB

48.620

32.413

16.207

0

Subtotaal D

48.630

32.306

6.366

0

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2017

2018

2019

2020

62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)

1.503.856

1.503.856

1.503.856

1.516.397

71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)

61.280

61.280

61.280

61.280

113 Peuterspeelzaalwerk (DU)

52.587

0

0

0

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU)

50.520

57.885

57.885

57.885

204 Verhoogde asielinstroom (DU)

230.438

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

26.262

39.392

52.523

65.654

208 Basisregistratie Grootschalige Topografie (DU)

4.900

3.200

1.700

n.v.t.

Subtotaal E

1.929.843

1.665.613

1.677.244

1.701.216

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

Maatstaf

2017

2018

2019

2020

172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)

2.513.835

2.467.810

2.438.316

2.424.062

173 decentralisatie jeugdzorg (IU)

2.994.340

3.071.137

3.080.101

3.104.331

174 decentralisatie Participatiewet (IU)

1.533.761

1.415.157

1.372.415

1.314.031

Subtotaal F

7.041.936

6.954.104

6.890.832

6.842.424

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker

2017

2018

2019

2020

Ontwikkeling BBP cf. septembercirculaire 2015

0

92.400

277.494

478.160

Subtotaal G

0

92.400

277.494

478.160

Totaal

24.554.086

24.439.094

24.461.913

24.674.281

Functie 921 (incl. WMO huishoudelijke hulp)

17.512.150

17.484.990

17.571.081

17.831.857

Functie 923 (decentralisatie sociaal domein)

7.041.936

6.954.104

6.890.832

6.842.424