Wat willen we bereiken?

  • Mensen zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden;
  • De zorg is effectief, dat wil zeggen zo goed mogelijke zorg binnen de beschikbare middelen;
  • De klant staat centraal, waar mogelijk en nodig bieden wij maatwerk;
  • De jeugd groeit gezond en veilig op zodat zij zich kan ontwikkelen tot maatschappelijk en economisch zelfredzame individuen die mee kunnen doen in de samenleving.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

6.1
Samenkracht en burger-participatie

* Bewoners zijn zelfredzaam en houden zo lang mogelijk regie over  hun eigen leven;

* Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen;

*Wassenaar is veilig en er is sociale cohesie.

a. Uitvoeren laagdrempelige (preventieve) zorg voor 18-
b. Bieden van Preventieve ondersteuning 18+;
c. Uitvoeren wijkbeleid.
d. Uitvoeren van de prestatieafspraken jeugd- en jongerenwerk
e. Uitvoeren vrijwilligersbeleid
f.  Uitvoeren subsidiebeleid
g. Start maken met uitvoeren agenda 22
h. Uitvoeren van volwasseneneducatie

6.2
Wijkteams

* Eén huishouden, één plan, één regisseur;

* Toegang tot ondersteuning is  laagdrempelig, lokaal en integraal georganiseerd;

* Een integrale aanpak van  0 -100 jarigen door te verbinden tussen jeugd, Wmo en participatie.

a. Bieden van een loketfunctie.
b. Integrale werken volgens  principe van 1G1P1R  (1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur).

6.3
Inkomensregelingen

* We zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomens-ondersteuning  aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning  van minima en naar schuldhulp-verlening.

a. Verstrekken van uitkeringen
b. Uitvoering geven aan plannen van aanpak:
- arbeidsmarktoffensief
- naleving en handhaving
- jeugdwerkgelegenheid
- minimabeleid
- participatie vergunninghouders

6.4
Begeleide participatie

* Iedereen die kan werken werkt, of levert een bijdrage naar vermogen;

* Ondersteunen van werkgevers in de gemeente  om mensen met een arbeids-beperking in dienst te nemen.

a. Uitvoeren wettelijke taken op grond van de WSW
b. Uitvoeren wettelijke taak tot Tegenprestatie
c. Maatwerk op grond van het Beschut werk in het kader van de Participatiewet

6.5
Arbeidsparticipatie

* Iedereen die kan werken werkt, of levert een bijdrage naar vermogen;

* Door middel van werkervaring, opleiding en/of begeleiding, de belemmeringen bij het ver-krijgen van werk verkleinen waarbij uitgegaan wordt van de mogelijk-heden en talenten van mensen.

a. Re-integratie-activiteiten bieden en organiseren, gericht op individuen en groepen
b. Onderhouden contacten met werkgevers
c. Actieve rol op de regionale arbeidsmarkt
d. Uitvoering geven aan het Plan van Aanpak Jeugdwerkgelegenheid
e. Lokale invulling werkgeversbenadering volgens Sociaal Economische agenda

6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)

* Mensen kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

a. Maatwerkvoorzieningen verstrekken.

6.71
Maatwerkdienstverlening 18+

* Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning;

*  Zorg en ondersteuning vinden dicht bij huis plaats.

a. Uitvoering geven aan het beleidsplan Schuldhulpverlening 2017 tm 2020
b. Maatwerk dienstverlening verstrekken.
c. Afstemming, onderzoek & samenwerking in de regio

6.72
Maatwerk-dienstverlening 18-

* Jeugdigen groeien gezond en veilig op  en kunnen zich optimaal ontwikkelen in hun eigen omgeving.

a. Realiseren van een breed scala aan jeugdhulpvoorzieningen
b. Uitvoering aan lokale transformatieagenda.

6.81
Geëscaleerde zorg
18+

* In onveilige
en niet-
zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang.

a. Optimaliseren werkwijze Veilig Thuis
b. Doorontwikkeling crisisdienst naar 0-100 jaar

6.82
Geëscaleerde zorg
18-

* In onveilige en niet-zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang van jeugdigen.

a. Realiseren van een breed scala aan jeugdhulpvoorzieningen.
b. Optimalisering van de werkwijzen rondom vrijwillig en het gedwongen kader.
c. Doorontwikkeling crisisdienst naar 0-100 jaar

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?