Samenvatting

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

( "-"= nadeel /

"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

2.221

-3.234

-1.013

1.952

-3.232

-1.280

1.632

-3.222

-1.590

1.357

-3.223

-1.866

P1 Veiligheid

73

-2.808

-2.735

73

-2.803

-2.730

73

-2.803

-2.730

73

-2.803

-2.730

P2 Verkeer en vervoer

291

-4.574

-4.283

291

-4.390

-4.099

291

-4.400

-4.109

291

-4.337

-4.046

P3 Economie

950

-324

625

950

-324

625

950

-309

640

950

-309

640

P4 Onderwijs

161

-2.778

-2.617

161

-2.635

-2.475

161

-2.607

-2.446

161

-2.607

-2.446

P5 Sport, cultuur en recreatie

511

-6.190

-5.679

511

-6.113

-5.602

511

-6.153

-5.643

511

-6.211

-5.700

P6 Sociaal Domein

5.685

-18.559

-12.874

5.685

-18.686

-13.000

5.685

-18.553

-12.867

5.685

-18.464

-12.778

P7 Volksgezondheid en milieu

6.964

-7.919

-954

6.977

-7.873

-896

7.011

-7.599

-588

7.028

-7.529

-500

P8 Wonen en bouwen

1.473

-2.597

-1.125

1.473

-2.513

-1.040

1.473

-2.474

-1.002

1.473

-2.474

-1.002

Totaal programma's

18.328

-48.982

-30.654

18.072

-48.569

-30.497

17.785

-48.121

-30.335

17.528

-47.957

-30.429

Algemene dekkingsmiddelen

36.210

-668

35.542

36.095

-629

35.466

36.118

-584

35.534

36.330

-584

35.747

Overhead

2.401

-9.834

-7.433

2.385

-8.807

-6.422

2.359

-8.679

-6.321

2.237

-7.820

-5.582

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

-24

-24

0

-30

-30

0

-30

-30

0

-30

-30

Mutaties reserves

5.854

-3.200

2.654

1.561

0

1.561

1.225

0

1.225

591

0

591

Resultaat

62.793

-62.707

86

58.114

-58.036

78

57.487

-57.414

73

56.687

-56.391

296

* De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel (anders dan in de overige tabellen in deze begroting) in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0. De volgende (sub-)taakvelden  zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen:
- de Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien)
- de overhead (taakveld 0.4)
- de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9)
- het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien)