Bijlage 6 Investeringen

INVESTERINGSPLANNING WASSENAAR 2017 - 2020

Bedragen in euro's

Omschrijving investering

2017

2018

2019

2020

Gemeentelijke huisvesting

Vervanging koffievoorziening

60.000

Materieel buitendienst

Diverse voertuigen

10.000

165.000

Beheerplannen

Vervanging/rehabilitatie wegen

1.372.629

66.261

17.112

Vervanging bruggen

66.700

69.633

55.430

51.750

Vervangingsinvestering waterbouwkundige taken

122.400

220.000

110.000

75.000

Vervangingsinvestering VRI

107.057

TOTAAL

1.631.729

520.894

289.599

126.750

De afschrijvingslasten voor de vervanging van de voertuigen van de buitendienst waren al in het meerjarenperspectief van de programmabegroting 2016 verwerkt. De vervanging van de koffievoorziening en de investeringen uit de beheerplannen zijn opgenomen in de Kadernota.