Leeswijzer voor de financiële begroting

Naast de programma’s en de paragrafen uit de beleidsbegroting kent de programmabegroting een financiële begroting. Volgens de voorschriften uit de BBV moet daarin opgenomen worden:

  1. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
  2. De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting.

In deze begroting is dat als volgt uitgewerkt:

  • Resultaat begroting 2017

In dit onderdeel vindt cijfermatige  vergelijking plaats tussen het jaar 2017 en de jaren 2016 en 2015. Waar dit noodzakelijk is staat een inhoudelijke toelichting opgenomen;

  • Het financieel meerjarenperspectief 2018-2020

Hier wordt een meerjarenoverzicht gepresenteerd van baten en lasten. In dit overzicht zijn de gevolgen van nieuw beleid en bezuinigingen integraal verwerkt. In de programmatoelichtingen en in bijlage 1 (nieuw beleid) zijn de concrete maatregelen toegelicht.