Wat willen we bereiken?

  • Verhogen van de verkeersveiligheid met name voor fietsers, scootmobielen en voetgangers, bij voorkeur door maatregelen die het gedrag van verkeersdeelnemers beïnvloeden;
  • Goede bereikbaarheid door verbetering van de in- en uitrij mogelijkheden van Wassenaar.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

2.1
Verkeer en vervoer

* Verbetering van de veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid tegen aanvaardbare kosten. Veiligheid voor langzaam verkeer heeft daarbij prioriteit;

* Verbeteren van de toegankelijkheid voor weggebruikers;

* Handhaven van het onderhouds-niveau van de wegen op minimaal niveau B, conform beheerplan.

* Evaluatie verkeerssituatie omgeving Violierenweg

* Evaluatie verkeerssituatie omgeving parallelweg Kerkehout, kruising fietstunnel-Staablaan

* Uitvoering fietsveiligheidsplan

* Door de openbare ruimte en de daaronder vallende  beheerarealen schoon, heel en veilig te houden

* Door uitvoering van de vastgestelde beheerplannen.

2.2
Parkeren

* Reguleren van het parkeeraanbod waarbij het geen beperkingen oplevert voor het voorzieningenniveau en bijdraagt aan de verkeersveiligheid;

* Voldoende parkeergelegenheid voor alle doelgroepen zodanig dat de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd is.

*Continueren gratis parkeren centrum

* Beperkte uitbreiding van het ontheffingen- beleid

* Beperkte uitbreiding blauwe zone

* streven naar kwalitatieve & kwantitatieve verbetering fietsenstallingen met name in het centrum.

2.3
Recreatieve Havens

* (Laten) ontwikkelen van de dorpshaven zodat er een eigen karakteristiek ontstaat binnen Wassenaar. Behouden van de overige recreatieve havens.

* Doelen en onderhoud water zijn beschreven in taakveld 2.4

* ontwikkeling van het havengebied

2.4
Economische Havens en waterwegen

Niet van toepassing voor Wassenaar.

Niet van toepassing voor Wassenaar

2.5
Openbaar vervoer

* Verbeteren van het openbaar vervoernetwerk in Metropool-verband.

Binnen MRDH inzetten op voor- en na transport richting station Voorschoten (last mile)
Voor de nieuwe concessie aandacht vragen voor ontbrekende schakels in het netwerk en bediening in de avonduren

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?