Wat willen we bereiken?

  • Een gezonde, groene leefomgeving, behouden en versterken van de authentieke monumentale groene inrichting met onder andere de kenmerkende laanbomen-structuur en cultuurhistorische inrichting met landgoederen;
  • Behoud en versterking van de specifieke Wassenaarse cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke kwaliteiten;
  • Vernieuwen van het afvalbeleid waarbij we streven naar effectieve afvalpreventie, -scheiding, - inzameling en – preventie;
  • We willen dat Wassenaar een gezonde leefomgeving is voor onze inwoners en we bevorderen een gezonde leefstijl.

Taakvelden

Wat gaan we doen ?

Hoe doen we dat ?

7.1
Volksgezondheid

* Een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners bevorderen en bewaken;

* We doen dit zoveel mogelijk in samenwerking met de regio.

Uitvoeren  Plan van aanpak preventie sociaal domein.

7.2
Riolering

* Veilig en goed functionerend riool op basis van Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke regelgeving;

* Opstellen van een Verbreed Gemeentelijk Rioolplan.

* Door het rioolstelsel te onderhouden conform het  vGRP;

* Door het frequent monitoren van de objecten op status en functioneren;

* Het realiseren van overwogen maatregelen ter bevordering van de levensduur van de kapitaalgoederen

7.3
Afval

* Zorgen voor een schone leefomgeving waarbij het ingezamelde afval zowel milieutechnisch als economisch verantwoord wordt verwerkt;

* Tot stand brengen van
een gemeenschappelijk afval-brengstation  met Voorschoten en Leidschendam-Voorburg;

* Sturen op  goede en toe-komstbestendige AVALEX  daar waar het gaat
om organisatie en governance.

* Door de realisatie van een gemeenschappelijk afval brengstation

* Door de invoering van omgekeerd inzamelen

* Handhaven van de balans tussen service-, kosten- en afvaldoelstellingen.

7.4
Milieubeheer

* Wassenaar CO2 neutraal in 2040;

* Verbeteren
van de milieukwaliteit ten behoeve
van een hoogwaardige leefomgeving.

* Uitvoeren projecten Klimaatprogramma 2016-2019

* Samenwerken met regionale partners om meerwaarde te boeken in de beoogde energietransitie

* Uitvoeren van milieubeschermende wetten en regels.

7.5
Begraafplaatsen

Beheer en onderhoud gericht op de waardigheid van overledenen en bezoekers.

* Door de begraafplaats te onderhouden conform het basisniveau;

* Door op een piëteitsvolle manier overledenen ter aarde te bestellen.

Hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten?