Toelichting meerjarenperspectief

Tabel 21

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

( "-"= nadeel /

"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

40.832

-13.759

27.073

40.433

-12.698

27.735

40.108

-12.515

27.594

39.925

-11.656

28.268

P1 Veiligheid

73

-2.808

-2.735

73

-2.803

-2.730

73

-2.803

-2.730

73

-2.803

-2.730

P2 Verkeer en vervoer

291

-4.574

-4.283

291

-4.390

-4.099

291

-4.400

-4.109

291

-4.337

-4.046

P3 Economie

950

-324

625

950

-324

625

950

-309

640

950

-309

640

P4 Onderwijs

161

-2.778

-2.617

161

-2.635

-2.475

161

-2.607

-2.446

161

-2.607

-2.446

P5 Sport, cultuur en recreatie

511

-6.190

-5.679

511

-6.113

-5.602

511

-6.153

-5.643

511

-6.211

-5.700

P6 Sociaal Domein

5.685

-18.559

-12.874

5.685

-18.686

-13.000

5.685

-18.553

-12.867

5.685

-18.464

-12.778

P7 Volksgezondheid en milieu

6.964

-7.919

-954

6.977

-7.873

-896

7.011

-7.599

-588

7.028

-7.529

-500

P8 Wonen en bouwen

1.473

-2.597

-1.125

1.473

-2.513

-1.040

1.473

-2.474

-1.002

1.473

-2.474

-1.002

Saldo van baten en lasten

56.939

-59.507

-2.568

56.553

-58.036

-1.483

56.262

-57.414

-1.152

56.096

-56.391

-295

Mutaties reserves

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

( "-"= nadeel /

"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

4.014

-2.500

1.514

692

0

692

633

0

633

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

68

0

68

68

0

68

68

0

68

68

0

68

P4 Onderwijs

75

0

75

75

0

75

50

0

50

50

0

50

P5 Sport, cultuur en recreatie

1.158

-700

458

473

0

473

473

0

473

473

0

473

P6 Sociaal Domein

88

0

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P7 Volksgezondheid en milieu

260

0

260

245

0

245

0

0

0

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

191

0

191

8

0

8

0

0

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

5.854

-3.200

2.654

1.561

0

1.561

1.225

0

1.225

591

0

591

Resultaat

62.793

-62.707

86

58.114

-58.036

78

57.487

-57.414

73

56.687

-56.391

296

Mutaties op de reserves conform eerdere besluitvorming tot en met de Kadernota worden niet toegelicht. De volgende reservemutaties worden met de voorliggende begroting besloten en zijn reeds verwerkt in bovenstaand overzicht:

Onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein voor Vroeg- en voorschoolse educatie conform RV 3616 uit 2016.

Saldo van de incidentele baten en lasten in de begroting ten laste/gunste van de concernreserve:

 • 2017 € -  85.456
 • 2018 €   281.322
 • 2019 €   193.007
 • 2020 €   296.350

Dekking van het niet gerealiseerde deel van de taakstellingen 2017-2020 ten laste van de Reserve Frictiekosten:

 • 2017 € 1.050.000
 • 2018 € 691.667
 • 2019 € 633.333.

Bovenstaande resultaten na bestemming zijn inclusief incidentele lasten en baten.
Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor 'incidenteel'.

Incidentele baten en lasten
Om te kunnen beoordelen of de begroting structureel in evenwicht is, d.w.z. structurele lasten worden door structurele baten afgedekt, dienen de incidentele lasten en baten inzichtelijk te worden gemaakt.

Onder de lasten en baten die in dit overzicht dienen te worden opgenomen, worden verstaan:

 • inkomsten uit grondexploitaties;
 • bijzondere baten uit verkoop van gemeentelijke eigendommen;
 • verkoop tafelzilver;
 • extra dividenduitkering;
 • incidentele bouwleges;
 • extra afschrijvingen ten laste van de exploitatie;
 • extra dotaties aan voorzieningen onder andere voor onderhoud;
 • investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van een reserve komen;
 • dotaties en onttrekkingen aan de algemene reserve;
 • baten en lasten ten gevolge van incidenteel nieuw beleid;
 • voor- en nadelige afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren
 • éénmalige subsidies.

Gecorrigeerd voor incidentele lasten en baten is in 2017 sprake van een structureel  tekort van
€ 85.456.Omdat de begroting structureel een overschot laat zien kunnen we toch spreken van structureel evenwicht. In de tabel hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele posten in de begroting.
Tabel 22  Incidentele posten  (bedragen x € 1.000, -/- is nadeel)

Samengevat betekent dit het volgende beeld voor het structurele begrotingsresultaat:

Tabel 23 Structureel begrotingsresultaat

Structureel begrotingsresultaat

2017

2018

2019

2020

Begrotingssaldo vóór dekking

-399.987

-227.456

-373.346

-273.733

Dekking opgenomen in begroting

-563.836

-385.789

-186.980

570.083

Dekking uit reserves

1.050.000

691.667

633.333

Begrotingssaldo na dekking

86.177

78.422

73.007

296.350

Incidentele posten

171.633

-202.900

-120.000

0

Structureel resultaat

-85.456

281.322

193.007

296.350