Bijlage 5 Overzicht baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld (voor mutaties reserves)

Programma:P0 Bestuur en ondersteuning

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Baten en lasten per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 0.1 Bestuur

Baten

207.121

10.945

10.945

10.945

10.945

10.945

Lasten

-2.542.545

-3.645.020

-1.866.540

-1.807.540

-1.797.540

-1.797.540

Saldo

-2.335.424

-3.634.075

-1.855.595

-1.796.595

-1.786.595

-1.786.595

Taakveld: 0.2 Burgerzaken

Baten

622.859

621.414

582.786

582.786

582.786

582.786

Lasten

-2.050.221

-2.064.571

-1.022.449

-1.022.449

-1.022.449

-1.022.449

Saldo

-1.427.362

-1.443.157

-439.663

-439.663

-439.663

-439.663

Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

-228.264

-228.264

-228.264

-228.264

Saldo

0

0

-228.264

-228.264

-228.264

-228.264

Taakveld: 0.4 Overhead

Baten

7.832.265

9.365.325

2.400.686

2.385.466

2.358.792

2.237.263

Lasten

-11.691.628

-13.164.540

-9.833.520

-8.807.234

-8.679.293

-7.819.580

Saldo

-3.859.362

-3.799.215

-7.432.834

-6.421.768

-6.320.501

-5.582.317

Taakveld: 0.5  Treasury

Baten

3.190.540

2.799.025

1.627.398

1.358.440

1.037.803

763.157

Lasten

-132.102

-160.497

-116.455

-173.666

-173.388

-174.625

Saldo

3.058.438

2.638.528

1.510.943

1.184.774

864.415

588.532

Taakveld: 0.61 OZB Woningen

Baten

6.491.535

6.583.419

7.009.139

7.009.139

7.009.139

7.009.139

Lasten

-488.622

-511.602

-485.463

-440.463

-395.463

-395.463

Saldo

6.002.914

6.071.817

6.523.676

6.568.676

6.613.676

6.613.676

Taakveld: 0.62 OZB Niet-woningen

Baten

2.196.735

2.361.179

2.384.791

2.384.791

2.384.791

2.384.791

Lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo

2.196.735

2.361.179

2.384.791

2.384.791

2.384.791

2.384.791

Taakveld: 0.63 Parkeerbelasting

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Taakveld: 0.64 Belastingen overig

Baten

2.007.422

2.262.540

2.262.252

2.262.252

2.262.252

2.262.252

Lasten

-84.691

-91.000

-91.000

-91.000

-91.000

-91.000

Saldo

1.922.731

2.171.540

2.171.252

2.171.252

2.171.252

2.171.252

Taakveld: 0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Baten

24.782.409

24.778.317

24.554.086

24.439.094

24.461.914

24.674.282

Lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo

24.782.409

24.778.317

24.554.086

24.439.094

24.461.914

24.674.282

Taakveld: 0.8  Overige baten en lasten

Baten

14.636

0

0

0

0

0

Lasten

618.414

550.419

-114.927

-127.427

-127.427

-127.427

Saldo

633.050

550.419

-114.927

-127.427

-127.427

-127.427

Taakveld: 0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Taakveld: 0.10 Mutaties reserves

Baten

0

0

10

10

10

10

Lasten

0

0

-10

-10

-10

-10

Saldo

0

0

0

0

0

0

Taakveld: 0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Baten

0

0

10

10

10

10

Lasten

0

0

-10

-10

-10

-10

Saldo

0

0

0

0

0

0

Baten programma

47.345.524

48.782.164

40.832.103

40.432.933

40.108.442

39.924.635

Lasten programma

-16.371.393

-19.086.811

-13.758.638

-12.698.063

-12.514.844

-11.656.368

Saldo programma

30.974.131

29.695.353

27.073.465

27.734.870

27.593.598

28.268.267

Programma:P1 Veiligheid

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Baten en lasten per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Baten

2.025

0

0

0

0

0

Lasten

-2.004.026

-2.123.623

-2.008.478

-2.003.960

-2.003.960

-2.003.960

Saldo

-2.002.001

-2.123.623

-2.008.478

-2.003.960

-2.003.960

-2.003.960

Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid

Baten

11.835

53.829

72.847

72.847

72.847

72.847

Lasten

-1.343.608

-1.355.072

-799.366

-799.366

-799.366

-799.366

Saldo

-1.331.773

-1.301.243

-726.519

-726.519

-726.519

-726.519

Baten programma

13.860

53.829

72.847

72.847

72.847

72.847

Lasten programma

-3.347.634

-3.478.695

-2.807.844

-2.803.326

-2.803.326

-2.803.326

Saldo programma

-3.333.774

-3.424.866

-2.734.997

-2.730.479

-2.730.479

-2.730.479

Programma:P2 Verkeer en vervoer

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Baten en lasten per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer

Baten

555.700

214.619

97.898

97.898

97.898

97.898

Lasten

-4.882.542

-11.597.570

-4.276.997

-4.093.236

-4.103.605

-4.040.111

Saldo

-4.326.842

-11.382.951

-4.179.099

-3.995.338

-4.005.707

-3.942.213

Taakveld: 2.2 Parkeren

Baten

153.047

166.327

166.607

166.607

166.607

166.607

Lasten

-370.804

-1.741.701

-268.837

-268.837

-268.837

-268.837

Saldo

-217.758

-1.575.374

-102.230

-102.230

-102.230

-102.230

Taakveld: 2.3 Recreatieve havens

Baten

26.323

26.405

26.425

26.425

26.425

26.425

Lasten

0

-4.000

-11.349

-11.349

-11.349

-11.349

Saldo

26.323

22.405

15.076

15.076

15.076

15.076

Taakveld: 2.4 Economische havens en waterwegen

Baten

13.673

0

0

0

0

0

Lasten

-12.413

-60

0

0

0

0

Saldo

1.260

-60

0

0

0

0

Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

-16.566

-16.566

-16.566

-16.566

Saldo

0

0

-16.566

-16.566

-16.566

-16.566

Baten programma

748.742

407.351

290.930

290.930

290.930

290.930

Lasten programma

-5.265.759

-13.343.331

-4.573.749

-4.389.988

-4.400.357

-4.336.863

Saldo programma

-4.517.017

-12.935.980

-4.282.819

-4.099.058

-4.109.427

-4.045.933

Programma:P3 Economie

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Baten en lasten per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling

Baten

0

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

Lasten

-253.296

-286.909

-241.937

-241.937

-226.937

-226.937

Saldo

-253.296

-257.909

-212.937

-212.937

-197.937

-197.937

Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Baten

35.298

43.160

43.160

43.160

43.160

43.160

Lasten

-44.415

-58.066

-43.762

-43.762

-43.762

-43.762

Saldo

-9.118

-14.906

-602

-602

-602

-602

Taakveld: 3.4 Economische promotie

Baten

937.107

868.880

877.489

877.489

877.489

877.489

Lasten

-9.355

-31.944

-38.671

-38.671

-38.671

-38.671

Saldo

927.752

836.936

838.818

838.818

838.818

838.818

Baten programma

972.405

941.040

949.649

949.649

949.649

949.649

Lasten programma

-307.067

-376.919

-324.370

-324.370

-309.370

-309.370

Saldo programma

665.338

564.121

625.279

625.279

640.279

640.279

Programma:P4 Onderwijs

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Baten en lasten per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

-6.497

-6.497

-6.497

-6.497

Saldo

0

0

-6.497

-6.497

-6.497

-6.497

Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting

Baten

1.270

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Lasten

-2.057.899

-2.242.250

-1.223.503

-1.223.503

-1.219.966

-1.219.966

Saldo

-2.056.629

-2.238.250

-1.219.503

-1.219.503

-1.215.966

-1.215.966

Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Baten

107.789

113.465

156.545

156.545

156.545

156.545

Lasten

-1.371.466

-1.414.413

-1.547.597

-1.405.097

-1.380.097

-1.380.097

Saldo

-1.263.677

-1.300.948

-1.391.052

-1.248.552

-1.223.552

-1.223.552

Baten programma

109.059

117.465

160.545

160.545

160.545

160.545

Lasten programma

-3.429.365

-3.656.663

-2.777.597

-2.635.097

-2.606.560

-2.606.560

Saldo programma

-3.320.306

-3.539.198

-2.617.052

-2.474.552

-2.446.015

-2.446.015

Programma:P5 Sport, cultuur en recreatie

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Baten en lasten per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-368.622

-415.138

-527.464

-448.464

-448.464

-448.464

Saldo

-368.622

-415.138

-527.464

-448.464

-448.464

-448.464

Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties

Baten

170.710

168.730

168.730

168.730

168.730

168.730

Lasten

-2.857.395

-1.328.635

-923.401

-923.401

-923.401

-923.401

Saldo

-2.686.685

-1.159.905

-754.671

-754.671

-754.671

-754.671

Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, prod, particip

Baten

-46.298

42

42

42

42

42

Lasten

-582.611

-575.028

-476.210

-442.877

-409.543

-376.210

Saldo

-628.909

-574.986

-476.168

-442.835

-409.501

-376.168

Taakveld: 5.4 Musea

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

-23.195

-23.195

-23.195

-23.195

Saldo

0

0

-23.195

-23.195

-23.195

-23.195

Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed

Baten

51.268

29.353

29.353

29.353

29.353

29.353

Lasten

-224.044

-250.632

-219.046

-219.046

-219.046

-219.046

Saldo

-172.776

-221.279

-189.693

-189.693

-189.693

-189.693

Taakveld: 5.6 Media

Baten

203.307

198.756

198.756

198.756

198.756

198.756

Lasten

-737.942

-779.708

-722.608

-722.608

-722.608

-722.608

Saldo

-534.634

-580.952

-523.852

-523.852

-523.852

-523.852

Taakveld: 5.7 Openbaar groen openlucht)recreatie

Baten

296.244

368.978

113.968

113.968

113.968

113.968

Lasten

-3.677.902

-3.556.094

-3.297.988

-3.333.216

-3.407.177

-3.498.388

Saldo

-3.381.658

-3.187.116

-3.184.020

-3.219.248

-3.293.209

-3.384.420

Baten programma

675.230

765.859

510.849

510.849

510.849

510.849

Lasten programma

-8.448.516

-6.905.235

-6.189.912

-6.112.807

-6.153.434

-6.211.312

Saldo programma

-7.773.285

-6.139.376

-5.679.063

-5.601.958

-5.642.585

-5.700.463

Programma:P6 Sociaal Domein

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Baten en lasten per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

Baten

209.398

261.462

280.920

280.920

280.920

280.920

Lasten

-1.918.778

-2.450.970

-1.629.078

-1.659.078

-1.659.078

-1.569.078

Saldo

-1.709.380

-2.189.508

-1.348.158

-1.378.158

-1.378.158

-1.288.158

Taakveld: 6.2  Wijkteams

Baten

3.318

0

0

0

0

0

Lasten

-1.369.107

-1.598.243

-473.046

-473.046

-473.046

-473.046

Saldo

-1.365.789

-1.598.243

-473.046

-473.046

-473.046

-473.046

Taakveld: 6.3  Inkomensregelingen

Baten

5.310.204

4.885.887

4.606.207

4.606.207

4.606.207

4.606.207

Lasten

-7.030.234

-6.688.179

-6.567.887

-6.569.658

-6.571.609

-6.572.630

Saldo

-1.720.030

-1.802.292

-1.961.680

-1.963.451

-1.965.402

-1.966.423

Taakveld: 6.4  Begeleide participatie

Baten

44.650

0

0

0

0

0

Lasten

-2.398.204

-2.312.257

-2.605.221

-2.561.848

-2.345.889

-2.302.325

Saldo

-2.353.554

-2.312.257

-2.605.221

-2.561.848

-2.345.889

-2.302.325

Taakveld: 6.5  Arbeidsparticipatie

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

-17.997

-17.997

-17.997

-17.997

Saldo

0

0

-17.997

-17.997

-17.997

-17.997

Taakveld: 6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-708.255

-1.130.307

-1.281.812

-1.281.812

-1.281.812

-1.281.812

Saldo

-708.255

-1.130.307

-1.281.812

-1.281.812

-1.281.812

-1.281.812

Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Baten

556.020

818.475

798.272

798.272

798.272

798.272

Lasten

-2.667.646

-3.712.122

-3.069.555

-3.207.768

-3.288.892

-3.332.490

Saldo

-2.111.626

-2.893.647

-2.271.283

-2.409.496

-2.490.620

-2.534.218

Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Baten

3.066

0

0

0

0

0

Lasten

-2.229.986

-2.513.616

-2.359.890

-2.359.890

-2.359.890

-2.359.890

Saldo

-2.226.920

-2.513.616

-2.359.890

-2.359.890

-2.359.890

-2.359.890

Taakveld: 6.81 Geescaleerde zorg 18+

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-29.771

-29.771

-74.836

-74.836

-74.836

-74.836

Saldo

-29.771

-29.771

-74.836

-74.836

-74.836

-74.836

Taakveld: 6.82 Geescaleerde zorg 18-

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-262.556

-62.628

-479.764

-479.764

-479.764

-479.764

Saldo

-262.556

-62.628

-479.764

-479.764

-479.764

-479.764

Baten programma

6.126.656

5.965.824

5.685.399

5.685.399

5.685.399

5.685.399

Lasten programma

-18.614.536

-20.498.093

-18.559.086

-18.685.697

-18.552.813

-18.463.868

Saldo programma

-12.487.880

-14.532.269

-12.873.687

-13.000.298

-12.867.414

-12.778.469

Programma:P7 Volksgezondheid en milieu

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Baten en lasten per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 7.1 Volksgezondheid

Baten

21.067

0

0

0

0

0

Lasten

-1.725.500

-1.901.740

-1.626.884

-1.621.681

-1.621.681

-1.621.681

Saldo

-1.704.433

-1.901.740

-1.626.884

-1.621.681

-1.621.681

-1.621.681

Taakveld: 7.2 Riolering

Baten

2.732.755

2.806.385

2.673.623

2.686.026

2.698.448

2.720.813

Lasten

-2.254.510

-2.149.188

-1.971.102

-1.971.102

-1.951.918

-1.937.435

Saldo

478.246

657.197

702.521

714.924

746.530

783.378

Taakveld: 7.3 Afval

Baten

4.926.336

5.008.500

4.241.934

4.242.361

4.263.946

4.258.644

Lasten

-4.410.717

-4.213.876

-3.222.456

-3.222.456

-3.243.615

-3.237.715

Saldo

515.619

794.624

1.019.478

1.019.905

1.020.331

1.020.929

Taakveld: 7.4 Milieubeheer

Baten

89.900

16.020

0

0

0

0

Lasten

-969.591

-1.139.968

-896.773

-856.773

-580.373

-530.373

Saldo

-879.691

-1.123.948

-896.773

-856.773

-580.373

-530.373

Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Baten

45.741

48.700

48.700

48.700

48.700

48.700

Lasten

-62.501

-72.837

-201.431

-201.431

-201.431

-201.431

Saldo

-16.759

-24.137

-152.731

-152.731

-152.731

-152.731

Baten programma

7.815.800

7.879.605

6.964.257

6.977.087

7.011.094

7.028.157

Lasten programma

-9.422.818

-9.477.609

-7.918.646

-7.873.443

-7.599.018

-7.528.635

Saldo programma

-1.607.018

-1.598.004

-954.389

-896.356

-587.924

-500.478

Programma:P8 Wonen en bouwen

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Baten en lasten per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening

Baten

5.501

-272

-272

-272

-272

-272

Lasten

-917.607

-950.180

-932.398

-882.398

-877.410

-877.410

Saldo

-912.106

-950.452

-932.670

-882.670

-877.682

-877.682

Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)

Baten

12.500

0

0

0

0

0

Lasten

-440.879

-540.722

48.560

48.560

48.560

48.560

Saldo

-428.379

-540.722

48.560

48.560

48.560

48.560

Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Baten

1.011.825

1.621.491

1.472.863

1.472.863

1.472.863

1.472.863

Lasten

-1.689.548

-1.635.852

-1.713.450

-1.678.950

-1.645.406

-1.645.406

Saldo

-677.723

-14.361

-240.587

-206.087

-172.543

-172.543

Baten programma

1.029.825

1.621.219

1.472.591

1.472.591

1.472.591

1.472.591

Lasten programma

-3.048.033

-3.126.754

-2.597.288

-2.512.788

-2.474.256

-2.474.256

Saldo programma

-2.018.208

-1.505.535

-1.124.697

-1.040.197

-1.001.665

-1.001.665

Totaal baten programma's

64.837.101

66.534.356

56.939.170

56.552.830

56.262.346

56.095.602

Totaal lasten programma's

-68.255.121

-79.950.110

-59.507.130

-58.035.579

-57.413.978

-56.390.558

Geraamde saldo van baten en lasten

-3.418.020

-13.415.754

-2.567.960

-1.482.749

-1.151.632

-294.956

Mutaties reserves per taakveld

Programma:P0 Bestuur en ondersteuning

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Mutaties reserves per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 0.1 Bestuur

Onttrekking reserves

0

38.665

463.547

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

38.665

463.547

0

0

0

Taakveld: 0.4 Overhead

Onttrekking reserves

44.126

12.500

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

44.126

12.500

0

0

0

0

Taakveld: 0.8  Overige baten en lasten

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Taakveld: 0.10 Mutaties reserves

Onttrekking reserves

44.244.729

3.167.630

3.550.000

691.667

633.333

0

Toevoeging reserves

-44.148.731

-3.167.630

-2.500.000

0

0

0

Mutaties reserves

95.998

0

1.050.000

691.667

633.333

0

Onttrekking reserves programma

44.288.855

3.218.795

4.013.547

691.667

633.333

0

Toevoeging reserves programma

-44.148.731

-3.167.630

-2.500.000

0

0

0

Mutaties reserves programma

140.124

51.165

1.513.547

691.667

633.333

0

Programma:P2 Verkeer en vervoer

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Mutaties reserves per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer

Onttrekking reserves

895.883

8.083.645

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

895.883

8.083.645

0

0

0

0

Taakveld: 2.2 Parkeren

Onttrekking reserves

96.551

1.495.737

68.394

68.394

68.394

68.394

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

96.551

1.495.737

68.394

68.394

68.394

68.394

Onttrekking reserves programma

992.434

9.579.382

68.394

68.394

68.394

68.394

Toevoeging reserves programma

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves programma

992.434

9.579.382

68.394

68.394

68.394

68.394

Programma:P4 Onderwijs

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Mutaties reserves per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting

Onttrekking reserves

295.378

442.416

50.000

50.000

50.000

50.000

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

295.378

442.416

50.000

50.000

50.000

50.000

Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Onttrekking reserves

0

0

25.000

25.000

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

25.000

25.000

0

0

Onttrekking reserves programma

295.378

442.416

75.000

75.000

50.000

50.000

Toevoeging reserves programma

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves programma

295.378

442.416

75.000

75.000

50.000

50.000

Programma:P5 Sport, cultuur en recreatie

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Mutaties reserves per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering

Onttrekking reserves

36.518

40.000

745.000

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

-700.000

0

0

0

Mutaties reserves

36.518

40.000

45.000

0

0

0

Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties

Onttrekking reserves

11.038.719

763.613

413.163

472.912

472.912

472.912

Toevoeging reserves

-9.472.000

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

1.566.719

763.613

413.163

472.912

472.912

472.912

Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, prod, particip

Onttrekking reserves

7.184

17.816

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

7.184

17.816

0

0

0

0

Taakveld: 5.7 Openbaar groen openlucht)recreatie

Onttrekking reserves

839.778

274.342

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

839.778

274.342

0

0

0

0

Onttrekking reserves programma

11.922.198

1.095.771

1.158.163

472.912

472.912

472.912

Toevoeging reserves programma

-9.472.000

0

-700.000

0

0

0

Mutaties reserves programma

2.450.198

1.095.771

458.163

472.912

472.912

472.912

Programma:P6 Sociaal Domein

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Mutaties reserves per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

Onttrekking reserves

88.818

563.009

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

88.818

563.009

0

0

0

0

Taakveld: 6.2  Wijkteams

Onttrekking reserves

0

296.573

68.033

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

296.573

68.033

0

0

0

Taakveld: 6.3  Inkomensregelingen

Onttrekking reserves

0

85.140

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

85.140

0

0

0

0

Taakveld: 6.4  Begeleide participatie

Onttrekking reserves

30.000

20.000

20.000

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

30.000

20.000

20.000

0

0

0

Onttrekking reserves programma

118.818

964.722

88.033

0

0

0

Toevoeging reserves programma

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves programma

118.818

964.722

88.033

0

0

0

Programma:P7 Volksgezondheid en milieu

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Mutaties reserves per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 7.1 Volksgezondheid

Onttrekking reserves

81.867

0

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

81.867

0

0

0

0

0

Taakveld: 7.3 Afval

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Taakveld: 7.4 Milieubeheer

Onttrekking reserves

50.748

245.000

260.000

245.000

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

50.748

245.000

260.000

245.000

0

0

Onttrekking reserves programma

132.615

245.000

260.000

245.000

0

0

Toevoeging reserves programma

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves programma

132.615

245.000

260.000

245.000

0

0

Programma:P8 Wonen en bouwen

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Mutaties reserves per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening

Onttrekking reserves

1.163

40.028

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

1.163

40.028

0

0

0

0

Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)

Onttrekking reserves

46.704

199.148

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

46.704

199.148

0

0

0

0

Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Onttrekking reserves

0

316.500

191.000

8.000

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

316.500

191.000

8.000

0

0

Onttrekking reserves programma

47.867

555.676

191.000

8.000

0

0

Toevoeging reserves programma

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves programma

47.867

555.676

191.000

8.000

0

0

Totaal onttrekking reserves

57.798.165

16.101.762

5.854.137

1.560.973

1.224.639

591.306

Totaal toevoeging reserves

-53.620.731

-3.167.630

-3.200.000

0

0

0

Totaal mutaties reserves

4.177.434

12.934.132

2.654.137

1.560.973

1.224.639

591.306

Geraamde resultaat (na verwerking mutaties reserves)

Programma:P0 Bestuur en ondersteuning

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Geraamde resultaat per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 0.1 Bestuur

Resultaat baten

207.121

49.610

474.492

10.945

10.945

10.945

Resultaat lasten

-2.542.545

-3.645.020

-1.866.540

-1.807.540

-1.797.540

-1.797.540

Resultaat saldo

-2.335.424

-3.595.410

-1.392.048

-1.796.595

-1.786.595

-1.786.595

Taakveld: 0.2 Burgerzaken

Resultaat baten

622.859

621.414

582.786

582.786

582.786

582.786

Resultaat lasten

-2.050.221

-2.064.571

-1.022.449

-1.022.449

-1.022.449

-1.022.449

Resultaat saldo

-1.427.362

-1.443.157

-439.663

-439.663

-439.663

-439.663

Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Resultaat baten

0

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

0

0

-228.264

-228.264

-228.264

-228.264

Resultaat saldo

0

0

-228.264

-228.264

-228.264

-228.264

Taakveld: 0.4 Overhead

Resultaat baten

7.876.391

9.377.825

2.400.686

2.385.466

2.358.792

2.237.263

Resultaat lasten

-11.691.628

-13.164.540

-9.833.520

-8.807.234

-8.679.293

-7.819.580

Resultaat saldo

-3.815.237

-3.786.715

-7.432.834

-6.421.768

-6.320.501

-5.582.317

Taakveld: 0.5  Treasury

Resultaat baten

3.190.540

2.799.025

1.627.398

1.358.440

1.037.803

763.157

Resultaat lasten

-132.102

-160.497

-116.455

-173.666

-173.388

-174.625

Resultaat saldo

3.058.438

2.638.528

1.510.943

1.184.774

864.415

588.532

Taakveld: 0.61 OZB Woningen

Resultaat baten

6.491.535

6.583.419

7.009.139

7.009.139

7.009.139

7.009.139

Resultaat lasten

-488.622

-511.602

-485.463

-440.463

-395.463

-395.463

Resultaat saldo

6.002.914

6.071.817

6.523.676

6.568.676

6.613.676

6.613.676

Taakveld: 0.62 OZB Niet-woningen

Resultaat baten

2.196.735

2.361.179

2.384.791

2.384.791

2.384.791

2.384.791

Resultaat lasten

0

0

0

0

0

0

Resultaat saldo

2.196.735

2.361.179

2.384.791

2.384.791

2.384.791

2.384.791

Taakveld: 0.63 Parkeerbelasting

Resultaat baten

0

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

0

0

0

0

0

0

Resultaat saldo

0

0

0

0

0

0

Taakveld: 0.64 Belastingen overig

Resultaat baten

2.007.422

2.262.540

2.262.252

2.262.252

2.262.252

2.262.252

Resultaat lasten

-84.691

-91.000

-91.000

-91.000

-91.000

-91.000

Resultaat saldo

1.922.731

2.171.540

2.171.252

2.171.252

2.171.252

2.171.252

Taakveld: 0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Resultaat baten

24.782.409

24.778.317

24.554.086

24.439.094

24.461.914

24.674.282

Resultaat lasten

0

0

0

0

0

0

Resultaat saldo

24.782.409

24.778.317

24.554.086

24.439.094

24.461.914

24.674.282

Taakveld: 0.8  Overige baten en lasten

Resultaat baten

14.636

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

618.414

550.419

-114.927

-127.427

-127.427

-127.427

Resultaat saldo

633.050

550.419

-114.927

-127.427

-127.427

-127.427

Taakveld: 0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

Resultaat baten

0

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

0

0

0

0

0

0

Resultaat saldo

0

0

0

0

0

0

Taakveld: 0.10 Mutaties reserves

Resultaat baten

44.244.729

3.167.630

3.550.010

691.677

633.343

10

Resultaat lasten

-44.148.731

-3.167.630

-2.500.010

-10

-10

-10

Resultaat saldo

95.998

0

1.050.000

691.667

633.333

0

Taakveld: 0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Resultaat baten

0

0

10

10

10

10

Resultaat lasten

0

0

-10

-10

-10

-10

Resultaat saldo

0

0

0

0

0

0

Geraamde resultaat baten programma

91.634.379

52.000.959

44.845.650

41.124.600

40.741.775

39.924.635

Geraamde resultaat lasten programma

-60.520.124

-22.254.441

-16.258.638

-12.698.063

-12.514.844

-11.656.368

Geraamde resultaat saldo programma

31.114.254

29.746.518

28.587.012

28.426.537

28.226.931

28.268.267

Programma:P1 Veiligheid

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Geraamde resultaat per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Resultaat baten

2.025

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

-2.004.026

-2.123.623

-2.008.478

-2.003.960

-2.003.960

-2.003.960

Resultaat saldo

-2.002.001

-2.123.623

-2.008.478

-2.003.960

-2.003.960

-2.003.960

Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid

Resultaat baten

11.835

53.829

72.847

72.847

72.847

72.847

Resultaat lasten

-1.343.608

-1.355.072

-799.366

-799.366

-799.366

-799.366

Resultaat saldo

-1.331.773

-1.301.243

-726.519

-726.519

-726.519

-726.519

Geraamde resultaat baten programma

13.860

53.829

72.847

72.847

72.847

72.847

Geraamde resultaat lasten programma

-3.347.634

-3.478.695

-2.807.844

-2.803.326

-2.803.326

-2.803.326

Geraamde resultaat saldo programma

-3.333.774

-3.424.866

-2.734.997

-2.730.479

-2.730.479

-2.730.479

Programma:P2 Verkeer en vervoer

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Geraamde resultaat per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer

Resultaat baten

1.451.583

8.298.264

97.898

97.898

97.898

97.898

Resultaat lasten

-4.882.542

-11.597.570

-4.276.997

-4.093.236

-4.103.605

-4.040.111

Resultaat saldo

-3.430.959

-3.299.306

-4.179.099

-3.995.338

-4.005.707

-3.942.213

Taakveld: 2.2 Parkeren

Resultaat baten

249.598

1.662.064

235.001

235.001

235.001

235.001

Resultaat lasten

-370.804

-1.741.701

-268.837

-268.837

-268.837

-268.837

Resultaat saldo

-121.206

-79.637

-33.836

-33.836

-33.836

-33.836

Taakveld: 2.3 Recreatieve havens

Resultaat baten

26.323

26.405

26.425

26.425

26.425

26.425

Resultaat lasten

0

-4.000

-11.349

-11.349

-11.349

-11.349

Resultaat saldo

26.323

22.405

15.076

15.076

15.076

15.076

Taakveld: 2.4 Economische havens en waterwegen

Resultaat baten

13.673

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

-12.413

-60

0

0

0

0

Resultaat saldo

1.260

-60

0

0

0

0

Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer

Resultaat baten

0

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

0

0

-16.566

-16.566

-16.566

-16.566

Resultaat saldo

0

0

-16.566

-16.566

-16.566

-16.566

Geraamde resultaat baten programma

1.741.176

9.986.733

359.324

359.324

359.324

359.324

Geraamde resultaat lasten programma

-5.265.759

-13.343.331

-4.573.749

-4.389.988

-4.400.357

-4.336.863

Geraamde resultaat saldo programma

-3.524.583

-3.356.598

-4.214.425

-4.030.664

-4.041.033

-3.977.539

Programma:P3 Economie

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Geraamde resultaat per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling

Resultaat baten

0

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

Resultaat lasten

-253.296

-286.909

-241.937

-241.937

-226.937

-226.937

Resultaat saldo

-253.296

-257.909

-212.937

-212.937

-197.937

-197.937

Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Resultaat baten

0

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

0

0

0

0

0

0

Resultaat saldo

0

0

0

0

0

0

Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Resultaat baten

35.298

43.160

43.160

43.160

43.160

43.160

Resultaat lasten

-44.415

-58.066

-43.762

-43.762

-43.762

-43.762

Resultaat saldo

-9.118

-14.906

-602

-602

-602

-602

Taakveld: 3.4 Economische promotie

Resultaat baten

937.107

868.880

877.489

877.489

877.489

877.489

Resultaat lasten

-9.355

-31.944

-38.671

-38.671

-38.671

-38.671

Resultaat saldo

927.752

836.936

838.818

838.818

838.818

838.818

Geraamde resultaat baten programma

972.405

941.040

949.649

949.649

949.649

949.649

Geraamde resultaat lasten programma

-307.067

-376.919

-324.370

-324.370

-309.370

-309.370

Geraamde resultaat saldo programma

665.338

564.121

625.279

625.279

640.279

640.279

Programma:P4 Onderwijs

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Geraamde resultaat per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs

Resultaat baten

0

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

0

0

-6.497

-6.497

-6.497

-6.497

Resultaat saldo

0

0

-6.497

-6.497

-6.497

-6.497

Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting

Resultaat baten

296.648

446.416

54.000

54.000

54.000

54.000

Resultaat lasten

-2.057.899

-2.242.250

-1.223.503

-1.223.503

-1.219.966

-1.219.966

Resultaat saldo

-1.761.251

-1.795.834

-1.169.503

-1.169.503

-1.165.966

-1.165.966

Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Resultaat baten

107.789

113.465

181.545

181.545

156.545

156.545

Resultaat lasten

-1.371.466

-1.414.413

-1.547.597

-1.405.097

-1.380.097

-1.380.097

Resultaat saldo

-1.263.677

-1.300.948

-1.366.052

-1.223.552

-1.223.552

-1.223.552

Geraamde resultaat baten programma

404.437

559.881

235.545

235.545

210.545

210.545

Geraamde resultaat lasten programma

-3.429.365

-3.656.663

-2.777.597

-2.635.097

-2.606.560

-2.606.560

Geraamde resultaat saldo programma

-3.024.928

-3.096.782

-2.542.052

-2.399.552

-2.396.015

-2.396.015

Programma:P5 Sport, cultuur en recreatie

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Geraamde resultaat per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering

Resultaat baten

36.518

40.000

745.000

0

0

0

Resultaat lasten

-368.622

-415.138

-1.227.464

-448.464

-448.464

-448.464

Resultaat saldo

-332.104

-375.138

-482.464

-448.464

-448.464

-448.464

Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties

Resultaat baten

11.209.428

932.343

581.893

641.642

641.642

641.642

Resultaat lasten

-12.329.395

-1.328.635

-923.401

-923.401

-923.401

-923.401

Resultaat saldo

-1.119.967

-396.292

-341.508

-281.759

-281.759

-281.759

Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, prod, particip

Resultaat baten

-39.115

17.858

42

42

42

42

Resultaat lasten

-582.611

-575.028

-476.210

-442.877

-409.543

-376.210

Resultaat saldo

-621.726

-557.170

-476.168

-442.835

-409.501

-376.168

Taakveld: 5.4 Musea

Resultaat baten

0

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

0

0

-23.195

-23.195

-23.195

-23.195

Resultaat saldo

0

0

-23.195

-23.195

-23.195

-23.195

Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed

Resultaat baten

51.268

29.353

29.353

29.353

29.353

29.353

Resultaat lasten

-224.044

-250.632

-219.046

-219.046

-219.046

-219.046

Resultaat saldo

-172.776

-221.279

-189.693

-189.693

-189.693

-189.693

Taakveld: 5.6 Media

Resultaat baten

203.307

198.756

198.756

198.756

198.756

198.756

Resultaat lasten

-737.942

-779.708

-722.608

-722.608

-722.608

-722.608

Resultaat saldo

-534.634

-580.952

-523.852

-523.852

-523.852

-523.852

Taakveld: 5.7 Openbaar groen openlucht)recreatie

Resultaat baten

1.136.022

643.320

113.968

113.968

113.968

113.968

Resultaat lasten

-3.677.902

-3.556.094

-3.297.988

-3.333.216

-3.407.177

-3.498.388

Resultaat saldo

-2.541.880

-2.912.774

-3.184.020

-3.219.248

-3.293.209

-3.384.420

Geraamde resultaat baten programma

12.597.429

1.861.630

1.669.012

983.761

983.761

983.761

Geraamde resultaat lasten programma

-17.920.516

-6.905.235

-6.889.912

-6.112.807

-6.153.434

-6.211.312

Geraamde resultaat saldo programma

-5.323.087

-5.043.605

-5.220.900

-5.129.046

-5.169.673

-5.227.551

Programma:P6 Sociaal Domein

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Geraamde resultaat per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

Resultaat baten

298.216

824.471

280.920

280.920

280.920

280.920

Resultaat lasten

-1.918.778

-2.450.970

-1.629.078

-1.659.078

-1.659.078

-1.569.078

Resultaat saldo

-1.620.562

-1.626.499

-1.348.158

-1.378.158

-1.378.158

-1.288.158

Taakveld: 6.2  Wijkteams

Resultaat baten

3.318

296.573

68.033

0

0

0

Resultaat lasten

-1.369.107

-1.598.243

-473.046

-473.046

-473.046

-473.046

Resultaat saldo

-1.365.789

-1.301.670

-405.013

-473.046

-473.046

-473.046

Taakveld: 6.3  Inkomensregelingen

Resultaat baten

5.310.204

4.971.027

4.606.207

4.606.207

4.606.207

4.606.207

Resultaat lasten

-7.030.234

-6.688.179

-6.567.887

-6.569.658

-6.571.609

-6.572.630

Resultaat saldo

-1.720.030

-1.717.152

-1.961.680

-1.963.451

-1.965.402

-1.966.423

Taakveld: 6.4  Begeleide participatie

Resultaat baten

74.650

20.000

20.000

0

0

0

Resultaat lasten

-2.398.204

-2.312.257

-2.605.221

-2.561.848

-2.345.889

-2.302.325

Resultaat saldo

-2.323.554

-2.292.257

-2.585.221

-2.561.848

-2.345.889

-2.302.325

Taakveld: 6.5  Arbeidsparticipatie

Resultaat baten

0

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

0

0

-17.997

-17.997

-17.997

-17.997

Resultaat saldo

0

0

-17.997

-17.997

-17.997

-17.997

Taakveld: 6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Resultaat baten

0

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

-708.255

-1.130.307

-1.281.812

-1.281.812

-1.281.812

-1.281.812

Resultaat saldo

-708.255

-1.130.307

-1.281.812

-1.281.812

-1.281.812

-1.281.812

Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Resultaat baten

556.020

818.475

798.272

798.272

798.272

798.272

Resultaat lasten

-2.667.646

-3.712.122

-3.069.555

-3.207.768

-3.288.892

-3.332.490

Resultaat saldo

-2.111.626

-2.893.647

-2.271.283

-2.409.496

-2.490.620

-2.534.218

Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Resultaat baten

3.066

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

-2.229.986

-2.513.616

-2.359.890

-2.359.890

-2.359.890

-2.359.890

Resultaat saldo

-2.226.920

-2.513.616

-2.359.890

-2.359.890

-2.359.890

-2.359.890

Taakveld: 6.81 Geescaleerde zorg 18+

Resultaat baten

0

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

-29.771

-29.771

-74.836

-74.836

-74.836

-74.836

Resultaat saldo

-29.771

-29.771

-74.836

-74.836

-74.836

-74.836

Taakveld: 6.82 Geescaleerde zorg 18-

Resultaat baten

0

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

-262.556

-62.628

-479.764

-479.764

-479.764

-479.764

Resultaat saldo

-262.556

-62.628

-479.764

-479.764

-479.764

-479.764

Geraamde resultaat baten programma

6.245.474

6.930.546

5.773.432

5.685.399

5.685.399

5.685.399

Geraamde resultaat lasten programma

-18.614.536

-20.498.093

-18.559.086

-18.685.697

-18.552.813

-18.463.868

Geraamde resultaat saldo programma

-12.369.063

-13.567.547

-12.785.654

-13.000.298

-12.867.414

-12.778.469

Programma:P7 Volksgezondheid en milieu

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Geraamde resultaat per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 7.1 Volksgezondheid

Resultaat baten

102.934

0

0

0

0

0

Resultaat lasten

-1.725.500

-1.901.740

-1.626.884

-1.621.681

-1.621.681

-1.621.681

Resultaat saldo

-1.622.566

-1.901.740

-1.626.884

-1.621.681

-1.621.681

-1.621.681

Taakveld: 7.2 Riolering

Resultaat baten

2.732.755

2.806.385

2.673.623

2.686.026

2.698.448

2.720.813

Resultaat lasten

-2.254.510

-2.149.188

-1.971.102

-1.971.102

-1.951.918

-1.937.435

Resultaat saldo

478.246

657.197

702.521

714.924

746.530

783.378

Taakveld: 7.3 Afval

Resultaat baten

4.926.336

5.008.500

4.241.934

4.242.361

4.263.946

4.258.644

Resultaat lasten

-4.410.717

-4.213.876

-3.222.456

-3.222.456

-3.243.615

-3.237.715

Resultaat saldo

515.619

794.624

1.019.478

1.019.905

1.020.331

1.020.929

Taakveld: 7.4 Milieubeheer

Resultaat baten

140.648

261.020

260.000

245.000

0

0

Resultaat lasten

-969.591

-1.139.968

-896.773

-856.773

-580.373

-530.373

Resultaat saldo

-828.943

-878.948

-636.773

-611.773

-580.373

-530.373

Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Resultaat baten

45.741

48.700

48.700

48.700

48.700

48.700

Resultaat lasten

-62.501

-72.837

-201.431

-201.431

-201.431

-201.431

Resultaat saldo

-16.759

-24.137

-152.731

-152.731

-152.731

-152.731

Geraamde resultaat baten programma

7.948.415

8.124.605

7.224.257

7.222.087

7.011.094

7.028.157

Geraamde resultaat lasten programma

-9.422.818

-9.477.609

-7.918.646

-7.873.443

-7.599.018

-7.528.635

Geraamde resultaat saldo programma

-1.474.403

-1.353.004

-694.389

-651.356

-587.924

-500.478

Programma:P8 Wonen en bouwen

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Meerjaren Begroting

Geraamde resultaat per taakveld

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening

Resultaat baten

6.663

39.756

-272

-272

-272

-272

Resultaat lasten

-917.607

-950.180

-932.398

-882.398

-877.410

-877.410

Resultaat saldo

-910.943

-910.424

-932.670

-882.670

-877.682

-877.682

Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)

Resultaat baten

59.204

199.148

0

0

0

0

Resultaat lasten

-440.879

-540.722

48.560

48.560

48.560

48.560

Resultaat saldo

-381.675

-341.574

48.560

48.560

48.560

48.560

Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Resultaat baten

1.011.825

1.937.991

1.663.863

1.480.863

1.472.863

1.472.863

Resultaat lasten

-1.689.548

-1.635.852

-1.713.450

-1.678.950

-1.645.406

-1.645.406

Resultaat saldo

-677.723

302.139

-49.587

-198.087

-172.543

-172.543

Geraamde resultaat baten programma

1.077.692

2.176.895

1.663.591

1.480.591

1.472.591

1.472.591

Geraamde resultaat lasten programma

-3.048.033

-3.126.754

-2.597.288

-2.512.788

-2.474.256

-2.474.256

Geraamde resultaat saldo programma

-1.970.341

-949.859

-933.697

-1.032.197

-1.001.665

-1.001.665

Geraamde baten

122.635.266

82.636.118

62.793.307

58.113.803

57.486.985

56.686.908

Geraamde lasten

-121.875.852

-83.117.740

-62.707.130

-58.035.579

-57.413.978

-56.390.558

Geraamde resultaat

759.413

-481.622

86.177

78.224

73.007

296.350