Paragraaf verbonden partijen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een overzicht van de verbonden partijen, een omschrijving van hun publieke taak en eventuele ontwikkelingen in 2017.

Er is sprake van een verbonden partij als het gaat om een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Dit betekent concreet dat er sprake is van een bestuurlijk belang als de wethouder, het raadslid of de ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Bij alléén een benoemingsrecht of een voordrachtsrecht - de gemeente mag een bestuurder of commissaris in de organisatie benoemen of voordragen - is er strikt genomen géén sprake van een verbonden partij.

Van een financieel belang is sprake als:

 • een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat;
 • de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Bij leningen en garantstellingen is dus geen sprake van een verbonden partij: de gemeente houdt juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook bij exploitatiesubsidies is er geen sprake van een verbonden partij: het gaat om overdrachten (subsidies).

Lijst Verbonden Partijen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de betreffende verbonden partijen onder vermelding van het financieel belang van de gemeente Wassenaar daarin. De gemeente Wassenaar heeft, volgens onderstaand overzicht, bestuurlijke en financiële belangen in een tiental gemeenschappelijke regelingen en drie naamloze vennootschappen.

Naam

Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats

Wassenaar

Bestuur en toezicht


Het bestuur van de werkorganisatie bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks bestuur (DB). Het AB wordt gevormd door de voltallige colleges van Voorschoten en Wassenaar. Het DB bestaat uit beide burgemeesters en twee wethouders van beide gemeentes. De voorzitter van het AB is de voorzitter van de werkorganisatie Duivenvoorde. Werkorganisatie Duivenvoorde wordt aangestuurd door de concerndirectie. De concerndirectie bestaat uit de gemeentesecretarissen van Voorschoten en Wassenaar. De werkorganisatie is via het AB, DB en de concerndirectie verbonden met de colleges. Via de concerndirectie vloeien opdrachten de werkorganisatie in en uit richting beide colleges.

Eigenaarsrol

Wassenaar draagt voor iets meer dan 50% bij aan de kosten van de WODV en is voor de helft eigenaar van deze GR

Opdrachtgeversrol

College is via het AB opdrachtgever naar de WODV

Publiek Belang

Taakveld

Alle taakvelden.

Doelstelling

Komen tot een kwalitatief hoogwaardige ambtelijke organisatie die sterker, goedkoper, efficiënter en toekomstbestendig is.

Besluit tot deelname

2012

Bestuurlijk belang

Het voltallige college is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. De burgemeester en een wethouder zijn vertegenwoordigd in de helft van het dagelijkse bestuur.

Relatie met andere verbonden partijen

n.v.t

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

€ 15.973.619

€15.973.619

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

€ 0

€ 0

Verwachte omvang financieel resultaat 2017

Het verwachte resultaat is € 0

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Verder ontwikkelen van de Werkorganisatie zodat deze toekomstbestendig op een efficiënte wijze hoogwaardige diensten kan leveren tegen aanvaardbare kosten.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Een werkorganisatie die zich continue verbetert. Steeds nadenken over wat beter kan en hoe medewerkers hierop hun kwaliteiten kunnen inzetten. Dit is erop gericht burgers, instellingen en bedrijven optimaal te bedienen.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

nvt

Recente activiteiten en ontwikkelingen

In 2017 zal naast de huidige activiteiten veel aandacht gaan naar inrichting van de nieuwe Besluit, Begroting en Verantwoording opzet. Er spelen veel grote projecten, de naderende invoering van de omgevingswet en het mijn overheidsportal krijgt aandacht. Ook zal de WODV met de uitkomsten van het dan beschikbare bestuurskrachtonderzoek aan de slag gaan.

Financiële en bestuurlijke risico’s

In deze gemeenschappelijke regeling werkt de gemeente Wassenaar samen met de gemeente Voorschoten. Wanneer een van de deelnemers besluit minder werk af te nemen dan wel uit te willen treden uit de regeling brengt dit consequenties voor de andere deelnemer met zich mee.

Beslispunten

Naam

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling met een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam.

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuur en toezicht

De BSGR kent drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.
Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als er deelnemers zijn. De leden van het algemeen bestuur worden door de colleges uit hun midden aangewezen.

Eigenaarsrol

portefeuillehouder Financiën

Opdrachtgeversrol

portefeuillehouder Financiën

Publiek Belang

Taakveld

0.61 OZB woningen

Doelstelling

Het verbeteren van de kwaliteit, continuïteit en efficiency door samen te werken bij de beleidsuitvoering, heffing en invordering van waterschaps- en gemeentelijke belastingen, bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie.

Besluit tot deelname

In de raadsvergadering van 6 juli 2009 is besloten om samen met de besturen van zeven organisaties (Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Gouda, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Wassenaar en Zoeterwoude) een belastingorganisatie op te richten. Deze belastingsamenwerking is in juli 2009 formeel in werking getreden en is vanaf 1 januari 2011 operationeel.

Bestuurlijk belang

De gemeente Wassenaar is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met een wethouder.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen.

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

€ 480.072

€ 480.072

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

Eigen vermogen: € 724.000

Vreemd vermogen: € 0

Eigen vermogen: € 574.000

Vreemd vermogen: € 0

Verwachte omvang financieel resultaat 2017

Nihil.

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

De belastingtaken efficiënt, tegen lage kosten en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren.

Beleidsdoel begrotingsjaar

De belastingtaken efficiënt, tegen lage kosten en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren waarbij  het behouden van het ISAE3402 certificaat, een kwaliteitskenmerk voor de validiteit en betrouwbaarheid van de processen het uitgangspunt is.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Door sterk te sturen op zowel kwaliteit, continuïteit als financiën worden de financiële en uitvoeringsrisico's beperkt waardoor er voor de bekostiging van de BSGR geen extra beroep hoeft te worden gedaan op de algemene middelen.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

Beheer BAG
Er wordt een business case gemaakt waarin de voor- en nadelen worden onderzocht van het beheer door de BSGR van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor haar deelnemers.

Kostprijscalculatie
In juni 2016 heeft het algemeen bestuur van de BSGR ingestemd met de invoering van een zuiver KostPrijsCalculatie-model (KPC-model) als bekostigingsgrondslag voor de BSGR. Met ingang van 2018 is nog sprake van een gemitigeerd KPC-model waarbij deelnemers die een nadeel ondervinden voor 50% van het nadelige verschil tussen de deelnemersbijdrage 2017 en 2018 worden gecompenseerd door de deelnemers die een voordeel hebben door de invoering van het KPC-model. Met ingang van 2019 wordt het zuivere KPC-model ingevoerd, zonder mitigering van de uitkomsten. Voor Wassenaar levert dit naar verwachting vanaf 2019 een structureel voordeel op van € 90.000. Voor 2018 wordt een voordeel verwacht van € 45.000.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Op grond van artikel 32 van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (GR BSGR), zijn de deelnemers verplicht er zorg voor te dragen dat de BSGR te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Dit betekent dat de deelnemers zelf maatregelen moeten treffen om eventuele risico's af te dekken.
Het grootste risico dat wordt ingeschat is het uittreden van één van de deelnemers. Op grond van artikel 38 van de GR BSGR wordt voor uittreding een opzegtermijn van ten minste een jaar in acht genomen en vindt uittreding plaats aan het einde van het kalenderjaar. Uittreding gedurende de eerste 5 jaar na toetreding is niet mogelijk. Er zijn geen deelnemers die te kennen hebben gegeven uit de gemeenschappelijk regeling te willen treden.

Beslispunten

Op grond van artikel 31 van de GR wordt de ontwerpbegroting van de BSGR voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.

Naam

Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling: bedrijfsvoeringsorganisatie

Vestigingsplaats

Pijnacker-Nootdorp

Bestuur en toezicht

De gemeenschappelijke regeling kent één bestuur.
Namens de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp,
Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer is de wethouder van de gemeente Zoetermeer lid van het bestuur.

Eigenaarsrol

-

Opdrachtgeversrol

-

Publiek Belang

Taakveld

6.72 Maatwerk-dienstverlening 18 - / 6.82 Geëscaleerde zorg 18 -

Doelstelling

Het behartigen van de belangen van de betrokken gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein.

Daartoe is het Inkoopbureau H-10 belast met de volgende taken:
a. uitvoering van de gezamenlijke inkoop en contractering – dat wil zeggen het bepalen van de wijze van inkoop, de inkoopprocedure en het contracten leveranciersmanagement;
b. het op verzoek namens gemeenten optreden richting leveranciers om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren (gecombineerde inkoop);
c. het op verzoek van een individuele (of cluster van) gemeente(n)

contracteren met leveranciers (individuele inkoop en contractering).

Besluit tot deelname

2014

Bestuurlijk belang

Namens de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp,
Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer is de wethouder van de gemeente Zoetermeer lid van het bestuur.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

€ 39.415 (Bijdrage)

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

Verwachte omvang financieel resultaat 2017

€ 0

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

De betrokken gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beleidsvorming. Het Inkoopbureau H-10 voert de technische inkoop uit.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Door gezamenlijke inkoop en afhandeling facturering efficiency voordelen (door synergie effecten) behalen.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

-

Recente activiteiten en ontwikkelingen

De formele regeling van de bedrijfsvoeringsorganisatie is in eerste instantie aangegaan tot en met 31 december 2017. In de regeling is afgesproken dat voor 1 maart 2017 op basis van een evaluatie door de colleges wordt besloten of de samenwerking door middel van deze regeling wordt voortgezet dan wel opgeheven

Financiële en bestuurlijke risico’s

-

Beslispunten

-

Naam

Avalex

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling als bedoeld in artikel 1 en 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Het Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex is in het jaar 2001 voortgekomen uit de reinigingsdiensten van de gemeenten Rijswijk, Leidschendam en Voorburg (tegenwoordig Leidschendam-Voorburg). De Gemeenschappelijke Regeling is opgericht op grond van de raadsbesluiten van de gemeenten Leidschendam, d.d. 10 januari 2000, Rijswijk, d.d. 21 december 1999 en Voorburg, d.d. 23 december 1999. Provinciale goedkeuring is verleend op 20 maart 2000. De thans vigerende GR is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op 14 september 2009. Het bedrijf heeft de rechtsvorm van een Gemeenschappelijke Regeling op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De deelnemers zijn sinds 1 januari 2010 de volgende gemeenten:

 • Delft
 • Leidschendam-Voorburg
 • Midden Delfland
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
 • Wassenaar

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

Avalex heeft een Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Het DB bestuurt de onderneming en de directeur draagt zorg voor de uitvoering hiervan. Het AB stelt de kaders voor het DB vast en controleert het DB.
In het Algemeen Bestuur worden de deelnemende gemeenten door twee leden vertegenwoordigd.

Eigenaarsrol

De belangen van het bedrijf optimaal vertegenwoordigen om de kerntaak mogelijk te maken.

Opdrachtgeversrol

De afvalverwijdering zo doelmatig mogelijk, meerjarig, tegen een scherpe prijs, te realiseren.

Publiek Belang

Taakveld

7.3 Afval

Doelstelling

Hoofstuk 10 Afvalstoffen wet Milieubeheer: artikel 10.21

 • De gemeenteraad en burgemeester en wethouders dragen, al dan niet in samenwerking met de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van andere gemeenten, ervoor zorg dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan.
 • Groente-, fruit- en tuinafval wordt daarbij in ieder geval afzonderlijk ingezameld.
 • De gemeenteraad kan besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Besluit tot deelname

1 januari 2006

Bestuurlijk belang

De burgemeester is voorzitter van het DB/AB van Avalex. In het AB heeft naast de burgemeester ook een wethouder zitting.

Relatie met andere verbonden partijen

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

€ 2.963.031

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen vertaalt zich in een solvabiliteitsratio van
naar verwachting 10,4% in 2017

n.n.b.

Verwachte omvang financieel resultaat 2017

€ 304.000

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Visie: Een afvalloze regio binnen de gemeenten waarin wij actief zijn, door de verwerking van afval naar grondstoffen.
Missie: Het zijn van een betrouwbare partner van gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en maatschappelijke manier.
Kernwaarden: In ons handelen en onze communicatie streven wij de volgende waarden na: Samen, Beweging, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid.
Strategie: Onze kerntaak zodanig uitvoeren dat we maximale maatschappelijke meerwaarde creëren.
Kerntaak: Het milieubewust inzamelen, scheiden en laten verwerken van afval en grondstoffen.
Maatschappelijke waarde: Maatschappelijke meerwaarde creëren we door op een maatschappelijk gewenste manier onze kerntaak uit te voeren. Hiervoor geven we invulling aan de volgende taken:
• Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten
• Duurzame inzetbaarheid
• Verbinding maatschappelijke organisaties
• Advisering innovatief afvalmanagement

Beleidsdoel begrotingsjaar

In 2017 zal Avalex de in 2016 ingezette operationalisering van “Grip op Grondstoffen” verder implementeren. Na de opstartfase in 2016 zullen in 2017 in de zes gemeenten startwijken overgezet worden naar “Omgekeerd Inzamelen” en geëvalueerd. Het landelijke proeftraject “Afvalscheiding in de Hoogbouw” zal zijn afgerond en geëvalueerd, evenals het proefproject “Afvalscheiding in centrumgebieden”.
In 2017 zal Avalex een verdere invulling geven aan een aantal projecten op gebied van duurzaamheid die in 2016 zijn geïnitieerd:
· Schone voertuigen, transportvisie 2025
· Duurzaamheidscentrum
· Regionale verkenning biomassa
· Ontwikkelingen op het gebied van nascheiding

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Het taakveld inzameling van afvalstoffen is geheel in handen gelegd van de GR Avalex en sinds kort het beleid geharmoniseerd. De zes Avalex gemeenten hebben namelijk gezamenlijk een nieuw afvalbeleid ontwikkeld. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2017 is in alle zes de gemeenteraden het voorkeursscenario ‘Omgekeerd Inzamelen’ uit het rapport ‘Grip op Grondstoffen’ aangenomen. De implementatie en uitvoering van het gezamenlijk afvalbeleid zijn verwerkt in de begroting 2017.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

Avalex heeft de inzameling van bedrijfsafval aan Remondis verkocht. De overname is officieel met terugwerkende kracht per 31 december 2015 en zal de komende periode in gang worden gezet. Naar verwachting zullen binnen een periode van een half jaar de activiteiten volledig zijn overgedragen aan Remondis. De aangescherpte mededingingsregels in de Wet Markt en Overheid en de nieuwe vennootschapsbelasting waren directe redenen om de poot bedrijfsafval te verkopen.

Financiële en bestuurlijke risico’s

In de begroting van Avalex zijn de verwerkingskosten van het afval meegenomen. Als de te verwachten hoeveelheden afval (GFT, Restafval en Grofvuil) in de begroting sterk afwijken van de werkelijke hoeveelheden aangeleverd afval dan kan dit een risico meebrengen. Dit geldt voor afwijkingen die hoger zijn dan begroot.

Beslispunten

Instemmen met het uitvoeringsplan Grip op Grondstoffen
Instemmen met het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling Avalex

Naam

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling als bedoeld in artikel 1 en 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

ODH heeft een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het AB bestaat uit 12 leden, afkomstig uit het dagelijks bestuur van de deelnemers. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag zijn met twee leden vertegenwoordigd, de overige gemeenten met één lid. De stemverdeling is een afspiegeling van de financiële bijdragen van deelnemers.
Het DB wordt gevormd door maximaal 5 leden, de voorzitter inbegrepen, door de leden van het AB en uit haar midden gekozen. De provincie en de gemeenten Den Haag en Westland leveren een lid, de overige 7 deelnemers leveren samen maximaal twee leden. De gemeente Midden-Delfland levert de voorzitter.
Wassenaar levert geen lid voor het DB en één lid voor het AB (4 stemmen, 2%).

Eigenaarsrol

De belangen van de gemeenschappelijke regeling optimaal vertegenwoordigen ten gunste van een kwalitatief goede taakuitvoering.

Opdrachtgeversrol

Het zo doelmatig mogelijk uitvoeren van omgevingstaken, meerjarig, tegen een scherpe prijs.

Publiek Belang

Taakveld

7.4 Milieu

Doelstelling

Deze regeling heeft ten doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Besluit tot deelname

1 januari 2013

Bestuurlijk belang

Wassenaar levert geen DB lid. In het AB neemt de vak wethouder deel.

Relatie met andere verbonden partijen

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

€ 300.370

N.n.b.

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van de totale passiva en geeft aan in welke mate de ODH het eigen vermogen kan inzetten voor de dekking van de schulden (in hoeverre is de ODH in staat aan haar financiële verplichtingen te voldoen). Voor 2017 is de solvabiliteitsratio 0,17

N.n.b.

Verwachte omvang financieel resultaat 2017

€ 0,00

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Geen andere dan die in de gemeenschappelijke regeling zijn geformuleerd:

 1. Het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor het milieu, bouw en RO, één en ander afhankelijk van de per deelnemer af te nemen taken, en de uitvoering van programma’s en projecten voor de deelnemers, waaronder begrepen het voor de gemeenten ontwikkelen en handhaven van een gemeenschappelijk beleid, het aan gedeputeerde staten leveren van technische inbreng, zoals in milieueffectrapporten c.q. door gedeputeerde staten vast te stellen richtlijnen ten behoeve van milieueffectrapportages, het uitvoeren van onderzoek en metingen en het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling.
 2. Het verrichten van werkzaamheden voor de colleges van de gemeenten, voor zover daartoe mandaat is verleend en met inachtneming van het door de diverse colleges vastgestelde beleid op het gebied van:
 1. de Wet milieubeheer, met uitzondering van de titels 10.4 en 10.5 en artikel 10.63, eerste lid;
 2. de Wet geluidhinder;
 3. de Wet bodembescherming;
 4. de handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a tot en met c genoemde wetten;
 5. alsmede milieu-, handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd in onder a tot en met d.
 1. Het verrichten van werkzaamheden voor de colleges van de gemeenten, voor zover daartoe mandaat is verleend en met inachtneming van het door de diverse colleges vastgestelde beleid op het gebied van:
 1. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 2. de handhavings- en toezichtstaken bij of krachtens de onder a genoemde wet;
 3. alsmede handhavings- en toezichtstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd onder a.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Geen specifiek beleidsdoel te benoemen.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Taken op o.a. het gebied van vergunningverlening en handhaving en bodemtaken zijn ondergebracht bij de ODH en worden niet meer zelfstandig door de gemeente uitgevoerd.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

Uitvoering van de taken geschiedt in 2017 voor het tweede jaar op basis van output, waarbij het werkpakket en de begroting hiervan wordt opgebouwd uit de te verrichten diensten en producten met bijbehorende productprijzen. Deze wijze van begroten sluit goed aan bij de zaakgerichte organisatie van de taakuitvoering binnen de ODH.

Per 1 januari 2017 wijzigen de Natuurbeschermingswet (Nb) en de Flora en faunawet (FF) en wordt de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. Behalve een aantal inhoudelijke wijzigingen gaat deze verandering ook gepaard met een decentralisatie van de soortenbescherming FF (thans artikel 75) van het Rijk naar de Provincie. Met de nieuwe Wet Natuurbescherming wordt een aantal nu nog losse wetten op natuurbeschermingsgebied gebundeld. De impact van deze wetswijziging op de taakuitvoering door de ODH is bij het opstellen van de begroting 2017 nog niet bekend.

In 2017 zullen voorbereidingen dienen te worden getroffen in relatie tot het voornemen van de regering om in 2019 de Omgevingswet in werking te laten treden. Aangezien dit traject nog aan een aantal onzekerheden onderhevig is, zal bij Najaarsnota 2016 of Voorjaarsnota 2017 worden aangegeven of de implementatie van de wet ook financiële ondersteuning behoeft.

De uitvoering van het duurzaamheidsprogramma zal ook in 2017 plaatsvinden.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Gelet op de lastenstijging als gevolg van de afspraken tussen de sociale partners en om nu te komen tot een sluitende begroting is de deelnemersbijdrage ten opzichte van 2016 met 1,9% geïndexeerd. Met de deelnemers is afgesproken om aan de hand van nadere beschouwing zoals onder meer aangekondigd over het informatiebeleid en activeringsbeleid en het doorlichten van andere onderdelen van de begroting bij Voorjaarsnota 2017 te bezien in hoeverre ombuigingen het mogelijk maken alsnog tot een beperking van de stijging van de deelnemersbijdrage te komen. Opdracht is ombuigingen te benoemen die zoveel als verantwoord, onder de condities van de overeengekomen kwaliteit en kwantiteit aan producten en diensten, bijdragen aan een inperking van de effecten van de indexatie.

Beslispunten

Naam

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur VRH

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid

Opdrachtgeversrol

Bestuurlijk Cluster

Publiek Belang

Taakveld

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Doelstelling

De VRH behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.
In art.10 van de Veiligheidsregio’s staan de volgende taken:
a.   het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
b.   het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede die in het beleidsplan zijn bepaald;
c.   het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak bedoeld in art.3 eerste lid (brandweerzorg);
d.   het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
e.   het instellen en in standhouden van de brandweer;
f.   het instellen en in standhouden van de GHOR
g.   het voorzien in de meldkamerfunctie
h.   het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel

i.   het inrichten en in standhouden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d,e,f en g genoemde taken.

Besluit tot deelname

Op 1 januari 2009 is de Gemeenschappelijke Regeling Haaglanden in werking getreden. De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is de opvolger van de Hulpverleningsregio Haaglanden en vormt één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland

Bestuurlijk belang

De Veiligheidsregio Haaglanden is het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Haaglanden. De organisatie omvat brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de gemeenschappelijke meldkamer.
De Veiligheidsregio Haaglanden werkt nauw samen met de negen gemeenten in de regio Haaglanden, Politie Haaglanden, Provincie Zuid-Holland, de Hoogheemraadschappen in de regio, Rijkswaterstaat, Defensie, ziekenhuizen en vele andere 'partners in veiligheid'.

De burgemeester is lid van het AB en van het DB.

Relatie met andere verbonden partijen

n.v.t.

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

€ 1.942.000

€ 1.942.000

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

nnb

nnb

Verwachte omvang financieel resultaat 2017

nihil

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Het beleid met betrekking tot de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden staat op hoofdlijnen beschreven in het vastgestelde Regionaal Beleidsplan Haaglanden (RBP).
In 2015 is met de vaststelling (8 juli 2015) van het beleidsplan voor de periode 2015-2020 (‘Koersen op 2020’) besloten het ingezette beleid verder door te ontwikkelen en de vernieuwing te laten beklijven; ‘Koersen op 2020’ omvat daarmee dus geen nieuw beleid, maar een doorontwikkeling van het bestaande

Beleidsdoel begrotingsjaar

De VRH is in staat het zorgniveau blijvend te garanderen.

Wijze waarop de VR bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

De taken en doelstellingen zoals genoemd bij Crisisbeheersing en Brandweer worden binnen de VRH op regionaal niveau opgepakt, samen met de ketenpartners en in goede samenwerking met de collega's veiligheidsregio's.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

De focus op het realiseren van eerder vastgestelde bezuinigingen heeft ertoe geleid dat de noodzakelijke vernieuwing van de brandweer, zoals ingezet met ‘Op Koers’, achterop is geraakt. De effecten hiervan ‘ijlen’ hierdoor nog steeds na en hebben voor een aantal frictiepunten in de organisatie gezorgd. Tegelijkertijd is de belasting op het personeel ook zwaarder geworden door toegenomen (landelijke) kwaliteitseisen.
Met de vaststelling van de voorgaande begroting wordt de budgettaire ruimte gebruikt om schuurpunten weg te nemen. Dit betekent dat in de organisatie extra capaciteit is vrijgemaakt voor de uitvoering van vernieuwingsprojecten, vacatures zorgvuldig worden ingevuld en nieuwe brandwachten worden geworven om schuurpunten in het rooster weg te nemen. Hiermee is de VRH in staat het zorgniveau blijvend te garanderen.

Financiële en bestuurlijke risico’s

-

Beslispunten

-

Naam

Gemeenschappelijke regeling GGD Haaglanden

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

De toezichthoudende taak ligt bij het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB). Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden, per deelnemende gemeente 1, inclusief de voorzitter.

Eigenaarsrol

Deelnemende gemeenten.

Opdrachtgeversrol

Deelnemende gemeenten.

Publiek Belang

Taakveld

7.1 Volksgezondheid

Doelstelling

Bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van de
inwoners van de, regio Haaglanden met producten en diensten die helpen
gezond op te groeien en op te voeden, gezonder te leven en langer
gezond te blijven.

Besluit tot deelname

GGD Haaglanden is per 1 januari 2014 opgericht. Bij de uitwerking van de GR is gekozen voor het dienstverleningsmodel, waarbij de GGD Den Haag het personeel, takenpakket en contracten heeft overgenomen van de (inmiddels geliquideerde) GGD Zuid-Holland West. Over het volume, kwaliteitsniveau en de gemeentelijke bijdragen aan het takenpakket zijn vierjaarlijks afspraken gemaakt. De eerste afspraken lopen van 2014 t/m 2017.

Bestuurlijk belang

In het Algemeen Bestuur is een afgevaardigde van het college van B&W van iedere deelnemende gemeente benoemd.

Relatie met andere verbonden partijen

Geen.

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

€ 297.000

€ 297.000

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

Verwachte omvang financieel resultaat 2017

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van de
inwoners van de, regio Haaglanden met producten en diensten die helpen
gezond op te groeien en op te voeden, gezonder te leven en langer
gezond te blijven.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Bij de besluitvorming over de GR GGD Haaglanden door de gemeenten in de regio Haaglanden is een garantie afgegeven: in de eerste 4-jaarlijkse periode (2014-2017) worden de taken uit het regionale Programma Publieke Gezondheid bij de gemeente Den Haag afgenomen. De gemeente Den Haag heeft daartoe als tegenprestatie bij de oprichting van de GGD Haaglanden een werkgelegenheidsgarantie voor 5 jaar af gegeven voor het personeel dat overgenomen is van de voormalige GGD Zuid-Holland West.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Recente activiteiten en ontwikkelingen

 • Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling
 • Keuze gemeenten om Veilig Thuis onder te brengen bij GGD Haaglanden

Financiële en bestuurlijke risico’s

Er zijn geen risico’s op de bedrijfsvoering, omdat er sprake is van een dienstverleningsmodel. De jaarrekening van de regiogemeenten is gelijk aan de begroting. Dit tenzij er sprake is geweest van extra taken (zoals grootschalige vaccinatie ter afwending van een infectieziekte-epidemie) of dat er meer of minder is afgenomen van producten die per prestatie worden afgerekend (zoals kinderopvanginspecties of verwerking vangnetmeldingen).

Het bestuur toetst jaarlijks de geleverde prestaties in relatie tot het afgesproken volume en kwaliteitsniveau. De gemaakte afspraken over vergoeding van het takenpakket gelden voor vier jaar. Daarna moet hierover opnieuw worden onderhandeld. Tijdig en transparant inzicht in de voortgang van de uitvoering van het afgesproken takenpakket is hiervoor een noodzaak. Hierover zijn dan ook afspraken vastgelegd in het reglement.

Beslispunten

Naam

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio (MRDH)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Den Haag (Rotterdam vanaf 2017)

Bestuur en toezicht

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 27 leden: 23 leden uit de gemeenteraden; Rotterdam en Den Haag hebben elk 2 leden extra: hun burgemeester en hun wethouder Verkeer en Vervoer. De stemverhouding is aflopend: Rotterdam 14 stemmen, Den Haag 13 stemmen en verder omlaag naar vier gemeenten (waaronder Wassenaar) met 4 stemmen en vier gemeenten met 2 stemmen. Totaal zijn dat 144 stemmen.
De aan te wijzen voorzitter is of de burgemeester van Rotterdam of de burgemeester van Den Haag.
In het Dagelijks Bestuur zitten 5 leden: 2 uit Rotterdam en Den Haag, 3 uit de overige gemeenten.
Voor de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit geldt dat er 23 leden zijn van de gemeenten. Rotterdam heeft daarbij 6 stemmen, Den Haag 5 stemmen, overige gemeenten 1 stem.
Voor de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat geldt dat er 23 leden zijn van de gemeenten. Er wordt niets geregeld  over aantal stemmen per deelnemer behalve dat bij volstrekte meerderheid gestemd wordt.

Eigenaarsrol

Eigenaar van de MRDH zijn de 23 gemeenten. Deelnemende gemeenten bij de MRDH zijn Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer. De provincie Zuid-Holland heeft in de regeling de positie van agendalid.

Opdrachtgeversrol

Het Algemeen Bestuur is opdrachtgever.

Publiek Belang

Taakveld

De MRDH bestaat uit twee pijlers, de Vervoersautoriteit (VA) en Economisch Vestigingsklimaat (EV).
In de Strategische Bereikbaarheidsagenda staan de doelen, opgaven, rollen en taakvelden beschreven voor Verkeer en Vervoer.
Het werk in de pijler Economisch Vestigingsklimaat is voornamelijk gebaseerd op de werkvelden van de Agenda Economisch Vestigingsklimaat. Andere relevante belangrijke documenten zijn het OESO-rapport, de Roadmap Next Economy en het Regionale Investeringsprogramma.

Doelstelling

Centrale doelstelling van de MRDH is versterking van de internationale concurrentiepositie door:
-   verbetering van de (internationale) bereikbaarheid van de MRDH;
-   uitvoering van de projecten voortvloeiend uit de Strategische
Agenda's, in het bijzonder het Regionaal Investeringsprogramma
Zuidelijke Randstad.
Hierdoor zal een attractieve, duurzame en bereikbare regio ontstaan, die in staat is maximaal te profiteren en in te spelen op de economische transitie en mogelijkheden tot werkgelegenheidsgroei.

Besluit tot deelname

Raadsbesluit tot deelname aan MRDH op 10 februari 2014.

Bestuurlijk belang

AB: 1 Wassenaars lid (burgemeester)
DB: geen Wassenaars lid.
Vervoersautoriteit: 1 Wassenaars lid (wethouder).
Bestuurscommissie Economische Vestigingsklimaat: 1 Wassenaars lid (wethouder).
Adviescommissie Vervoersautoriteit: 2 Wassenaarse leden (raadsleden).
Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat: 2 Wassenaars leden (raadsleden, 1 raadslid tevens voorzitter tot 1 september 2016).
Rekeningcommissie: 1 Wassenaars lid (raadslid).

Relatie met andere verbonden partijen

De Verkeersonderneming, Rotterdam.

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

n.n.b

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

n.n.b.

Verwachte omvang financieel resultaat 2017

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Visie: 'De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil een Europese topregio worden. Wij zijn al een sterke Europese regio, maar willen nog beter presteren. Betere economische prestaties, betekenen meer welvaart voor de inwoners'.
De MRDH werkt aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Om dit te bereiken zet de MRDH in op:
•   Verbetering van de (internationale) bereikbaarheid van de
Metropoolregio
•   Economische vernieuwing
•   Transitie naar toonaangevende duurzaamheid
•   Attractiviteit van de regio
De 23 gemeenten gaan de uitdaging aan om de internationale concurrentiepositie te verbeteren door hun kennis en  bestuurlijke  kracht in te zetten en samen te werken met het bedrijfsleven, de kennisinstituten en medeoverheden.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Realisatie van het Regionaal Investeringsprogramma bevorderen (o.a. door up-to-date houden van de investeringskaart.nl, analyseren en beoordelen van de stand van zaken en voortgang van voor de regio relevante investeringsprojecten, voorstellen indienen voor te stellen prioriteiten en organiseren van Investeringsdagen met experts/deskundigen om investeringsprojecten (sneller) tot realisatie te brengen).
Beschikbaarheid van een actuele Regiomonitor, o.a. met indicatoren over reductie beheer- & exploitatielasten OV, ontvangen middelen in provincie Zuid-Holland uit Europese fondsen, investeringen naar type (woningen, utiliteit, machines, vervoermiddelen, ICT) en investeringen naar publieke en private herkomst.
Versterken van de samenwerking met bedrijfsleven, kennisinstellingen, omliggende regio’s zoals Drechtsteden en Leiden, de provincie en het Rijk.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

De MRDH werkt samen met de 23 gemeenten, de provincie Zuid-Holland, diverse samenwerkingsverbanden, kennisinstellingen en bedrijfsleven aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat.
De Vervoersautoriteit verricht taken op het terrein van het openbaar vervoer en de verbetering van de bereikbaarheid en verkeerskundige ontsluiting van de regio en van de aansluiting op het aangrenzend wegennetwerk. Dit behelst het ontwikkelen van beleid en het realiseren en subsidiëren van investeringsmaatregelen binnen het programma Verkeer en het programma Openbaar Vervoer. De Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 geeft een samenhangend pakket aan maatregelen voor de periode 2016-2025. De op te stellen Kadernota Openbaar Vervoer is bedoeld om te borgen dat het openbaar vervoer in de gehele Metropoolregio een samenhangend en logisch geheel vormt, waarbij als randvoorwaarde geldt dat het betaalbaar moet zijn.
De Roadmap Next Economy behelst een routekaart voor de komende 10 tot 20 jaar met scenario’s en een handelsperspectief die aangeven welke projecten en plannen nodig zijn om optimaal te kunnen inspelen op de wereldwijde economische en technische ontwikkelingen.
Het Regionale Investeringsprogramma (opgesteld door de MRDH, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden) werkt de economische visie uit in 150 projecten, zowel op het gebied van verkeer en vervoer als economisch vestigingsklimaat. Het Regionale Investeringsprogramma brengt een investering met zich mee van tussen de € 12 en 15 miljard over de komende tien jaar. Deze investeringen moeten gezamenlijk worden opgebracht door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

In opdracht van het Rijk en de MRDH heeft  de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een rapport opgesteld dat adviseert: ‘voer regionaal een meer samenhangend ruimtelijk-economisch beleid; een structurele economische groei van 2-4% is dan  mogelijk’.  Daarbij wordt een aantal conclusies en aanbevelingen genoemd.Het OESO rapport is op 1 februari 2016 door directeur Alter (OESO) overhandigd aan minister Blok en de burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen.

De Roadmap Next Economy (RNE) beschrijft de voor de regio noodzakelijke investeringsprojecten om in te spelen op wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen. Het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland en het Economisch Platform Zuidvleugel nemen ook deel aan deze samenwerking voor de ontwikkeling van de RNE. De Roadmap Next Economy bevat een strategie en uitvoeringsprogramma met investeringsprojecten om de economie, werkgelegenheid en internationale concurrentiekracht van de regio te versterken. Planning is om in oktober 2016 het eindproduct te hebben.

In 2016 is gestart met de Kadernota Openbaar Vervoer om te borgen dat het openbaar vervoer in de gehele Metropoolregio een samenhangend en logisch geheel vormt.

Op 1 juli 2016 is door het Algemeen Bestuur van de MRDH de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 vastgesteld.
De Uitvoeringsagenda geeft invulling aan de gezamenlijke regionale mobiliteitsopgaven in de Metropoolregio en is een uitwerking van de Strategische Bereikbaarheidsagenda. In de Uitvoeringsagenda wordt een samenhangend pakket aan maatregelen voorgesteld voor de periode 2016-2025.

Op 6 juli 2016 heeft de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit ingestemd met de vervoerplannen voor het jaar 2017.

De MRDH en provincie Zuid-Holland hebben in juli een samenwerkingsconvenant ondertekend voor een constructieve samenwerking op beleid en uitvoering - mede gezien de aanbevelingen van de het OESO-rapport d.d. 1 februari 2016.

In de eerste helft van 2016 is het Regionale Investeringsprogramma MRDH opgesteld. In de tweede helft van 2016 kunnen de gemeenten hun zienswijze op dit investeringsprogramma kenbaar maken.

Eind 2016 / begin 2017 start de afgesproken evaluatie van de gemeenschappelijke regeling MRDH. Dat kan mogelijk gevolgen hebben voor de juridische vormgeving van de MRDH. De resultaten van deze evaluatie door de MRDH zullen ook  ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de 23 MRDH-gemeenten.

Financiële en bestuurlijke risico’s

De Brede Doeluitkering (BDU) voor verkeer en vervoer is de belangrijkste dekking voor de kosten van de twee programma’s Verkeer en Openbaar Vervoer. De geraamde lasten van deze twee programma’s bedragen in 2017 € 756,4 miljoen.
Daarnaast wordt tot en met 2017 een bijdrage van € 9,148 per inwoner afgedragen voor het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa)/Mobiliteitsfonds. Dit fonds is gericht op het mogelijk maken van subsidie voor fiets-, verkeersveiligheids- en lokale projecten en het genereren van een budget als regionale bijdrage aan grote projecten voor de voormalige Haaglandengemeenten.
De inwonerbijdrage voor het programma Economisch Vestigingsklimaat stijgt ten opzichte van de begroting 2016 met 1% naar € 2,49 per inwoner. De inwonerbijdrage voor Wassenaar bedraagt in totaal
€ 64.389,-- voor 2017. Totaal bijdrage is gebaseerd op 25.859 inwoners per 1 januari 2016.

Beslispunten

Naam

Werkvoorzieningschap Kust Duin en Bollenstreek (KDB)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats

Katwijk

Bestuur en toezicht

De GR KDB heeft een voorzitter, een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het AB telt 8 leden (elke gemeente een wethouder) inclusief voorzitter. Het DB bestaat uit een voorzitter en verder tenminste 3 en ten hoogste 5 leden door en vanuit de AB aan te wijzen.

Eigenaarsrol

De deelnemende gemeenten zijn Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Wassenaar

Opdrachtgeversrol

Door samenwerking en coördinatie en adequate uitvoering te geven aan de Wet sociale werkvoorzieningen en de Wet inschakeling werkzoekenden in de Kust-, Duin- en Bollenstreek.

Publiek Belang

Taakveld

6.4 Begeleide participatie

Doelstelling

Uitvoering geven aan WSW

Besluit tot deelname

Bestuurlijk belang

De taakstelling zal jaarlijks naar schatting 5,5% afnemen

Relatie met andere verbonden partijen

Geen

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

€ 40.619

€ 40.619

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

Verwachte omvang financieel resultaat 2017

nihil

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

Sinds 2015  worden geen Wsw-indicaties meer afgegeven. Nieuwe instroom valt onder de Participatiewet, net als andere groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De GR heeft daardoor nu meer taken, die echter voor Wassenaar en Oegstgeest in een ander samenwerkingsverband worden ingevuld. Het belang van Wassenaar en Oegstgeest neemt daardoor de komende 30 jaar af, maar blijft wel aanwezig in de vorm van het zittend bestand. Voor deze mensen heeft de Maregroep immers een arbeidsovereenkomst gesloten uit naam van de gemeenten en zij behouden hun rechtspositie. De nieuwe taken voorkomen trage leegstroom. Er is een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling, die nog niet in kan gaan omdat nog niet alle gemeenten de regeling vastgesteld hebben. De regeling voorziet in een modulaire inrichting van de begroting, zodat de verantwoordelijkheden gescheiden blijven.  Naar verwachting gaat de nieuwe GR in op 1-1-2017.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Voor deze begroting is uitgegaan van de volledige overdracht van de rijksbijdrage (onderdeel van de Participatiewet) naar het Schap.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

Recente activiteiten en ontwikkelingen

Door middel van de zogenaamde Kerstensmiddelen wordt in 2016 geïnvesteerd in de verruiming van de inzetbaarheid van het oud beschut

Financiële en bestuurlijke risico’s

Beslispunten

Bezuiniging op de rijksbijdrage (onderdeel van de participatiewet) daagt uit om de taken binnen de begroting te realiseren.

Naam

Stadsgewest Haaglanden (in liquidatie)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke Regeling (beëindigd per 31 december 2014)

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

Het bestuur van het Stadsgewest bestaat uit drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Eigenaarsrol

9 Gemeenten ( Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer).

Opdrachtgeversrol

Het Algemeen Bestuur.

Publiek Belang

Taakveld

N.v.t.

Doelstelling

31 december 2016 volledige sluiting van het dossier Stadsgewest Haaglanden in liquidatie.

Besluit tot deelname

1992.

Bestuurlijk belang

Wassenaar is in 2016 met de voorzitter van de gemeenteraad vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur en in het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest Haaglanden in liquidatie.

Relatie met andere verbonden partijen

N.v.t.

Financieel Belang

Gemeentelijk financieel belang

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

Eigen en vreemd  vermogen

Beginstand per 1-1-2017

Eindstand per 31-12-2017

Verwachte omvang financieel resultaat 2017

Doelen, Ontwikkelingen, Agenda, Beslispunten

Visie en beleidsvoornemens

N.v.t.

Beleidsdoel begrotingsjaar

Afsluiting van alle nog openstaande financiële, juridische en organisatorische kwesties per 31 december 2016.

Wijze waarop de VP bijdraagt aan beleidsdoelstelling van het taakveld

De gemeente Zoetermeer is belast met het afsluiten van alle dossiers.

Recente activiteiten en ontwikkelingen

In verband met de uitvoering van het Sociaal Plan, een geschil over BTW m.b.t. het huurcontract aan de Grote Marktstraat (zie hieronder) alsmede de vaststelling van de Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit/Fonds luchtkwaliteit, is het nog onzeker of Haaglanden in liquidatie dit jaar beëindigd kan worden. Er is daarom toch een begroting 2017 opgesteld.

BTW-kwestie
Het huurcontract is in 2009 opgesteld. De BTW-kwestie is ontstaan in 2012. Mogelijk zijn in het verleden door huurder en verhuurder geen goede afspraken gemaakt. De kwestie kan geld gaan kosten. Een fiscaal advies zal dat moeten uitwijzen. Het risico is aanwezig dat de BTW-schadeclaim terecht is. Op basis van inwonertallen zou dat voor Wassenaar een bijdrage van circa € 40.000,-- kunnen betekenen (2,5% van € 1.600.000).
Alleen als op basis van het fiscaal advies geconcludeerd wordt dat de claim onterecht is en de eigenaar van de panden is het daarmee eens, zullen er geen financiële verplichtingen uit de BTW-claim komen.

Financiële en bestuurlijke risico’s

Het risico is aanwezig dat de BTW-schadeclaim terecht is. Op basis van inwonertallen zou dat voor Wassenaar een bijdrage van circa € 40.000,-- kunnen betekenen (2,5% van € 1.600.000,--).

Beslispunten

Naam

BNG NV

Juridische vorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Bestuur en toezicht

BNG kent een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en Ondernemingsraad. Wassenaar oefent de aan het aandeelhouderschap verbonden zeggenschapsrechten uit in de aandeelhoudersvergadering

Publiek Belang

Taakveld

Doelstelling

De BNG behartigt het maatschappelijk belang met gespecialiseerde financiële dienstverlening aan overheden en maatschappelijke instellingen. De gemeente ziet het aandelenbezit als een duurzame belegging

Besluit tot deelname

De gemeente bezit sinds lange tijd aandelen in BNG

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de in haar bezit zijnde aandelen (106.392 aandelen a € 2,50 nominaal).

Relatie met andere verbonden partijen

Geen

Naam

Alliander NV

Juridische vorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Amsterdam

Bestuur en toezicht

Alliander kent een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. Wassenaar oefent de aan het aandeelhouderschap verbonden zeggenschapsrechten uit in de aandeelhoudersvergadering.

Publiek Belang

Taakveld

Doelstelling

Voortdurend beter presteren op dienstverlening, leveringszekerheid en kosten; verbeteren van beheersing van energiestromen en inzicht in energieverbruik; klanten helpen energie te besparen en over te schakelen naar duurzame energiebronnen.

Besluit tot deelname

Het belang in Alliander vloeit voort uit het gemeentelijk belang in Nuon, hetgeen weer voortvloeide uit het belang in EWR waarin het gemeentelijk nutsbedrijf ooit is ingebracht

Bestuurlijk belang

Wassenaar heeft een belang van 644.926 aandelen van € 5,= nominaal per aandeel in NV Alliander. Via het aandelenbezit kan zeggenschap worden uitgeoefend op de bedrijfsvoering van Alliander

Relatie met andere verbonden partijen

Geen

Naam

Dunea NV

Juridische vorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuur en toezicht

Publiek Belang

Taakveld

Doelstelling

Dunea kent een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Directie en Ondernemingsraad. Wassenaar oefent de aan het aandeelhouderschap verbonden zeggenschapsrechten uit in de aandeelhoudersvergadering

Besluit tot deelname

De gemeente bezit sinds lang aandelen Dunea

Bestuurlijk belang

Het aandelenbezit is groot 88.374, met een nominale waarde van € 5,= per aandeel. Via het aandelenbezit kan zeggenschap worden uitgeoefend op de bedrijfsvoering van N.V. Dunea te den Haag

Relatie met andere verbonden partijen

Geen