Bijlage 1 Nieuw beleid per programma

In onderstaande tabel is het nieuwe beleid weergegeven dat is verwerkt in de meerjarenbegroting 2017-2020. Dit beleid is opgenomen in de Kadernota 2017 en vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juli 2016.

Omschrijving beleid en budgettair gevolg

2017

2018

2019

2020

Programma 2

Afschrijving investeringen "duurzaam veilig" Zonneveldweg

11.800

11.800

11.800

Subtotaal programma 2

0

11.800

11.800

11.800

Programma 4

Schakelklas vluchtelingenkinderen

77.500

Subtotaal programma 4

77.500

0

0

0

Programma 5

Uitvoering sportnota incidenteel

734.000

Sportnota

- sportdeelname

6.000

6.000

6.000

6.000

- sportcontact

2.000

2.000

2.000

2.000

- deskundigheidsbevordering

5.000

5.000

5.000

5.000

Uitvoering groen- en watervisie

22.500

Klimaatprogramma 2016-0219

70.000

120.000

Inrichtingskosten laadpalen elektrische voertuigen

6.400

6.400

Cultureel erfgoed versoberen

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Subtotaal programma 5

835.900

129.400

3.000

3.000

Programma 6

Sociaal juridische ondersteuning kwetsbaren

20.000

20.000

20.000

Extra capaciteit communicatie sociaal domein

25.000

25.000

25.000

25.000

Actieplan jeugdwerkloosheid

59.000

Subtotaal programma 6

25.000

104.000

45.000

45.000

Programma 8

Voorbereiding invoering omgevingswet

50.000

Beleidsontwikkeling wonen en zorg

10.000

Midterm review woonvisie

8.000

Subtotaal programma 8

60.000

8.000

0

0

TOTAAL NIEUW BELEID

998.400

253.200

59.800

59.800