Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
Voor het goed kunnen functioneren van de samenleving en voor het behoud van de kwaliteit en de veiligheid van de woon- en leefomgeving is het noodzakelijk dat de gemeente haar eigendommen (kapitaalgoederen) in de openbare ruimte in goede staat onderhoudt. De gemeente Wassenaar bezit een groot aantal eigendommen wegen, bruggen, speelvoorzieningen, gebouwen en riolering.

Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang om kapitaalvernietiging te voorkomen. Deze paragraaf geeft inzicht in hoe de gemeente omgaat met haar kapitaalgoederen.

De instandhouding van de kapitaalgoederen is in de gemeente vastgelegd in beheerplannen, waarin het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële middelen zijn opgenomen. In de beheerplannen is ook het gewenste kwaliteitsniveau van de voorziening vastgelegd.

Per categorie wordt ingegaan op het onderhoud van de kapitaalgoederen:

  1. Openbare Ruimte (wegen, groen, water, openbare verlichting en spelen);
  2. Riolering;
  3. Begraafplaatsen;
  4. Vastgoed (gebouwen);
  5. Tractie.

Openbare Ruimte
Omschrijving beleidskader
In juli 2016 zijn de beheerplannen voor de openbare ruimte vastgesteld. In de beheerplannen staan de verschillende beheerarealen beschreven met de daaraan gekoppelde kwaliteitsdoelen (CROW niveau ‘B’). Voor bepaalde arealen wordt daarnaast nog gekeken naar veiligheid voor de omgeving, constructieve veiligheid en functionaliteit. De benodigde financiële middelen zijn voor een periode van vijf jaar gelabeld, met een doorkijk naar de komende twintig jaar. Jaarlijks besteedt de gemeente ruim €6 miljoen in het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Hieronder vallen wegen, bruggen, openbaar groen, water(bouwkundige kunstwerken), openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, wegmeubilair en speeltoestellen.

Financiële consequenties kosten beheer, klein en groot onderhoud x € 1.000

Riolering
Omschrijving beleidskader

Op basis van de Wet Milieubeheer geeft de gemeente in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) aan op welke wijze zij haar wettelijke taak voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater wil uitvoeren. Het plan is gericht op een duurzame instandhouding van een goed werkende riolering, waarbij de veiligheid van mens, dier en plant is gewaarborgd.

Naast de van toepassing zijnde wet- en regelgeving werken we met landelijke normen en leidraden van de Stichting RIONED. Op basis hiervan nemen we maatregelen.

Kosten beheer, klein en groot onderhoud

Financiële consequenties kosten beheer, klein en groot onderhoud x € 1.000

De kosten van het groot onderhoud komen ten laste van de Voorziening riolering.

Voorzieningen kapitaalgoederen openbare ruimte en riolering
Voor het onderhoud van een aantal kapitaalgoederen is een egalisatievoorziening gevormd. De jaarlijkse toevoegingen en onttrekkingen zijn als volgt:
Financiële consequenties x  € 1.000

*) In 2016 storting uit bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte in voorziening € 4,1 mln.

Investeringen
Bedragen x € 1.000

B 2017

B 2018

B 2019

B 2020

1.562

356

290

127

In de nieuwe beheerplannen 2016-2020 volgende kosten inzichtelijk gemaakt

  • de kosten voor vervanging van de wegen, voet-en fietspaden met nieuwe materialen (na einde levensduur) inzichtelijk gemaakt (over 20 jaar gemiddeld: €1.992.674 waarvan asfalt: €949.497 en elementen €1.043.177).
  • de kosten voor vervanging van de bruggen (na einde levensduur) inzichtelijk gemaakt (over 20 jaar gemiddeld: €40.009).
  • de kosten voor vervanging van waterbouwkundige kunstwerken inzichtelijk gemaakt.
  • de kosten voor vervanging van verkeersregelinstallaties en pollars in de openbare ruimte

Kapitaallasten bestaande en nieuwe investeringen
Bedragen X € 1.000

B 2017

B 2018

B 2019

B 2020

340

403

404

383

Financieel overzicht beheerkosten en klein onderhoud, groot onderhoud, mutatie groot onderhoud en kapitaallasten incl. riolering
Bedragen 1.000 €

B 2017

B 2018

B 2019

B 2020

Beheerkosten en klein onderhoud

4.573

4.573

4.573

4.573

Groot onderhoud

3.366

3.454

3.543

3.631

Mutatie VZ groot onderhoud

-791

-408

-525

-443

Kapitaallasten

340

403

404

383

Totaal

7.488

8.022

7.985

8.124

*) Het saldo in de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte dat gerelateerd was
aan de voorzieningen wegen en bruggen (€ 4.144.274) is uit de bestemmingsreserve
onderhoud openbare ruimte onttrokken en teruggestort in deze voorzieningen.

**) Voor projecten groot onderhoud openbare ruimte in 2015.
Investeringen met maatschappelijk nut werden in één keer afgeschreven.
Dat verandert met ingang van 2017 conform het nieuwe BBV.

Ontwikkeling  bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte
Eind 2015 zat nog € 8,8 mln. in de bestemmingsreserve voor groot onderhoud.
In de jaarrekening 2015 is aan de raad gevraagd dekking te continueren voor de projecten
Onderhoud openbare ruimte waarvoor in 2015 reeds dekking beschikbaar is gesteld door de
raad (€ 2,3 miljoen). Verder  zijn er onttrekkingen geraamd voor groot onderhoud van asfalt
(€ 680.000), voor de  herinrichting van de Johan de Wittstraat (€ 318.000) en voor aanvullend
krediet Waalsdorperlaan (€ 264.000). In totaal een bedrag van € 3.562.000.
In het kader van de actualisatie van de beheerplannen is bovendien  € 4,1 miljoen uit de
bestemmingsreserve onttrokken en in de diverse voorzieningen (terug)gestort. Daarmee is van
de € 8,8 mln. die zich eind 2015 in deze bestemmingsreserve bevond, circa € 7,7 mln. onttrokken.

Bedragen x € 1.000

31-12-15

B 2016

B 2017

B 2018

B2019

B 2020

8.789

1.080

1.080

1.080

1.080

1.080

In de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte zit nog een bedrag van € 1,1 mln. aan
voormalige voorzieningen  voor accommodaties, de parkeerkelder Langstraat, monumenten,
sportvelden en kunstobjecten. Voorgesteld wordt de naam van deze bestemmingsreserve te
wijzigen in bestemmingsreserve diverse goederen.

Begraafplaatsen
Omschrijving beleidskader
Voor de begraafplaats zijn de beheerverordening en uitvoeringsbesluiten leidend. De begraafplaats wordt op een basis onderhoudsniveau onderhouden waarbij duurzaam technische instandhouding het uitgangspunt is.

Financiële consequenties x € 1.000

Vastgoed
Omschrijving algemeen beleidskader
De basis voor het beheer van gemeentelijk vastgoed is vastgelegd in het vastgestelde accommodatiebeleid. Naast richtinggevende kaders voor de inzet van het gemeentelijke vastgoed (efficiënt en kostendekkend) ligt er een eenduidige visie.

Beleidskader onderhoud
Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt samengevat in een nieuw Beheerplan Vastgoed. Op basis van de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) per pand of per object wordt het beheer van de totale vastgoedportefeuille samengevat voor de komende jaren met een doorkijk naar de toekomst. In het beheerplan wordt onderscheid gemaakt in kosten voor het reguliere periodieke onderhoud zoals schilderwerk, grootschalig instandhoudingsonderhoud waaronder dakvervangingen en uitgesteld onderhoud.

Bijzonderheden accommodaties
Voor de panden cultureel centrum De Warenar, buurtcentrum Oostdorp aan de Zonneveldweg en het Van Heeckerenhuis geldt dat deze onderwerp van gesprek zijn. Doordat nog niet duidelijk is wat de visie voor deze panden is, wordt op korte termijn beperkt geïnvesteerd in de panden waardoor de technische staat achteruit gaat (dit gaat in mindere mate op voor 'Oostdorp' door de recente investeringen daar). De integrale visie wordt per gebouw ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Raadhuis De Paauw
Raadhuis De Paauw heeft een rijke historie. Daarnaast is er een sterke relatie met de integrale visie op buitenplaats De Paauw. In 2017 zal hier verder invulling aan worden gegeven.

Omvang vastgoedportefeuille
Alle panden die onderdeel uitmaken van de vastgoedportefeuille zijn geïnventariseerd. Op basis van vastgoedbeslissingen, bijvoorbeeld herpositioneren, herontwikkelen, restauratie en renovatie, herbestemmen of afstoten wordt invulling gegeven aan de beleidskaders.
Gelet op het vigerend accommodatiebeleid en de huidige omvang van de vastgoedportefeuille is de verwachting dat de vastgoedportefeuille in de komende jaren zal afnemen.

Tractie
Omschrijving beleidskader
De gemeente beschikt over een groot aantal tractiemiddelen die beschikbaar gesteld worden aan de Werkorganisatie Duivenvoorde voor de uitvoering van werkzaamheden binnen de gemeente. Werkzaamheden waarvoor de voertuigen zijn aangeschaft zijn onder andere: beheer openbare ruimte, toezicht en facilitaire zaken. Uitgangspunt is dat de voertuigen goed onderhouden zijn zodat deze effectief, efficiënt en veilig ingezet kunnen worden door de medewerkers van de Werkorganisatie Duivenvoorde.

Financiële consequenties x € 1.000

B 2017

B 2018

B 2019

B 2020

382

386

387

354