Toelichting baten en lasten

Tabel 20

Programma's

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2015

2016

2017

( "-"= nadeel /

"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

47.346

-16.371

30.974

48.782

-19.087

29.695

40.832

-13.759

27.073

P1 Veiligheid

14

-3.348

-3.334

54

-3.479

-3.425

73

-2.808

-2.735

P2 Verkeer en vervoer

749

-5.266

-4.517

407

-13.343

-12.936

291

-4.574

-4.283

P3 Economie

972

-307

665

941

-377

564

950

-324

625

P4 Onderwijs

109

-3.429

-3.320

117

-3.657

-3.539

161

-2.778

-2.617

P5 Sport, cultuur en recreatie

675

-8.449

-7.773

766

-6.905

-6.139

511

-6.190

-5.679

P6 Sociaal Domein

6.127

-18.615

-12.488

5.966

-20.498

-14.532

5.685

-18.559

-12.874

P7 Volksgezondheid en milieu

7.816

-9.423

-1.607

7.880

-9.478

-1.598

6.964

-7.919

-954

P8 Wonen en bouwen

1.030

-3.048

-2.018

1.621

-3.127

-1.506

1.473

-2.597

-1.125

Saldo van baten en lasten

64.837

-68.255

-3.418

66.534

-79.950

-13.416

56.939

-59.507

-2.568

Mutaties reserves

P0 Bestuur en ondersteuning

44.289

-44.149

140

3.219

-3.168

51

4.014

-2.500

1.514

P2 Verkeer en vervoer

992

0

992

9.579

0

9.579

68

0

68

P4 Onderwijs

295

0

295

442

0

442

75

0

75

P5 Sport, cultuur en recreatie

11.922

-9.472

2.450

1.096

0

1.096

1.158

-700

458

P6 Sociaal Domein

119

0

119

965

0

965

88

0

88

P7 Volksgezondheid en milieu

133

0

133

245

0

245

260

0

260

P8 Wonen en bouwen

48

0

48

556

0

556

191

0

191

Totaal mutaties reserves

57.798

-53.621

4.177

16.102

-3.168

12.934

5.854

-3.200

2.654

Resultaat

122.635

-121.876

759

82.636

-83.118

-482

62.793

-62.707

86

Per saldo geeft 2017 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 86.177 voordelig.