Paragraaf bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering licht het gemeentebestuur het voorgenomen beleid toe op het gebied van de PIOFACH-taken. PIOFACH staat voor personeel, informatievoorziening, financiën, administratieve organisatie, communicatie en huisvesting. Globaal gezegd zijn het de taken die nodig zijn om de gemeente als organisatie te laten functioneren.

In Wassenaar zijn de bedrijfsvoeringstaken belegd bij de gemeenschappelijke regeling “Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV)”. De gemeente als organisatie heeft deze taken daardoor niet meer zelf in huis. Dat betekent dat de verantwoording hierover plaatsvindt in de paragraaf bedrijfsvoering van de werkorganisatie.

In de begroting van de Werkorganisatie staan de kosten begroot van het programma bedrijfsvoering en het programma dienstverlening. Daartegenover staat de bijdrage van de gemeente Wassenaar als inkomsten in de werkorganisatie begroot. De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gelijk aan de totaal geraamde kosten in de werkorganisatie. In de gemeentelijke begroting van Wassenaar staan de kosten geraamd van de bijdragen aan de werkorganisatie. Deze kosten staan verdeeld over de gehele begroting. De verdeling van de kosten over de taakvelden in 2017 (op basis van de vastgestelde begroting 2017 van de werkorganisatie Duivenvoorde) ziet er op programmaniveau als volgt uit;

Verdeling bijdrage Wassenaar aan de Werkorganisatie Duivenvoorde per programma

Wassenaar

2017

2018

2019

2020

Programma

0.   Bestuur en ondersteuning

7.171.364

6.327.006

6.335.029

6.231.897

1.   Veiligheid

689.332

689.332

689.332

689.332

2.   Verkeer, vervoer en waterstaat

1.170.287

1.170.287

1.170.287

1.170.287

3.   Economie

217.671

217.671

217.671

217.671

4.   Onderwijs

216.460

216.460

216.460

216.460

5.   Sport, cultuur en recreatie

1.874.976

1.874.976

1.874.976

1.874.976

6.   Sociaal domein

1.536.177

1.536.177

1.536.177

1.536.177

7.   Volksgezondheid en milieu

948.801

948.801

948.801

948.801

8.   Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing

2.137.050

2.137.050

2.137.050

2.137.050

Totaal

15.962.119

15.117.761

15.125.784

15.022.652

In de begroting 2017 is een aantal structurele wijzigingen opgevoerd waardoor de bijdrage aan de werkorganisatie Duivenvoorde wijzigt. De gemeentelijke bijdrage van Wassenaar ziet er na wijzigingen per 2017 als volgt uit;

2017

2018

2019

2020

Primitieve begroting 2017 (bijdrage aan WODV)

15.962.119

15.117.761

15.125.784

15.022.652

Versterking ICT (0.   Bestuur en ondersteuning)

22.500

22.500

22.500

22.500

Taken bodemloket (7.   Volksgezondheid en milieu)

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

Bijdrage na wijzigingen

15.973.619

15.129.261

15.137.284

15.034.152

Met ingang van de begroting 2017 verandert de regelgeving rondom de gemeentelijke begrotingen. Sinds april van dit jaar is het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van kracht. Dit is aanleiding geweest om nog eens kritisch te kijken naar de inhoud van de hele begroting.
Deze kritische inventarisatie heeft ertoe geleid dat we ervoor hebben gekozen om de bedrijfsvoering niet meer in de begroting van Wassenaar toe te lichten. De belangrijkste reden hiervoor is dat niet het college van Wassenaar, maar het bestuur van de WODV verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoeringstaken. Uit oogpunt van transparantie moet de verantwoording dan ook daar plaatsvinden.

Daarnaast was de strekking van “oude” teksten meer bestuurlijk van aard dan bedrijfsmatig. De toelichting op het beleid op bestuurlijk terrein vindt in zijn geheel plaats in programma 0 “Bestuur en ondersteuning” en is niet op zijn plek in de paragraaf bedrijfsvoering.

In de financiële verordening van de gemeente Wassenaar is in artikel 20 regelgeving opgenomen over de bedrijfsvoering. Deze regelgeving is niet meer actueel door de oprichting van de WODV en door de veranderingen in het BBV. De financiële verordening passen wij dit najaar aan zodat deze weer aansluit bij de actualiteit en in lijn is met geldende regelgeving.