Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 5.7 Openbaar groen openlucht)recreatieJaarrekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Baten296369114114114114
Lasten-3.678-3.556-3.298-3.333-3.407-3.498
Saldo-3.382-3.187-3.184-3.219-3.293-3.384
Ontrekking reserves8402740000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves8402740000
Geraamde resultaattaakveld-2.542-2.913-3.184-3.219-3.293-3.384

Door de beheerarealen: wegen, kunstwerken, zwerfafval, openbare verlichting en straatmeubilair zoals vastgelegd in de beheerplannen op het basisniveau te onderhouden (CROW niveau ‘B’) vult de gemeente haar wettelijke zorgplicht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in.
In 2017 wordt vanuit de beheerplannen uitvoering gegeven aan:

 • Het actief betrekken van bewoners bij het behouden en versterken van het groene karakter door het toepassen van adoptiegroen;
 • Het herstel van de landgoederen ‘De Paauw’ en ‘Backershagen’. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de in 2016 opgestelde cultuurhistorische waardestellingen en visies;
 • Het prioriteren van het onderhoud van groenvakken met buurt- en wijkverenigingen;
 • Het op basis van de prioritering opknappen van groenvakken;
 • Het met bewoners herinrichten van de speelplekken Kerkehout en Berkheistraat.

Uit de Groen- en watervisie, en in lijn met de Entente Florale 2016, volgt een aantal activiteiten, die integraal en in samenhang met het erfgoedbeleid wordt gerealiseerd:

 • Onderzoek naar mogelijkheden om particuliere eigenaren van cultuurhistorische waardevolle parken en tuinen te ondersteunen als zij mogelijkheden zien of hebben voor het herstel en/of verbeteren van de oorspronkelijke aanleg en structuur van de park- en tuinaanleg. De gemeente vervult hierin een voorbeeldfunctie en is daarbij verder vooral faciliterend en stimulerend;
 • Ontwerpvarianten ontwikkelen voor het herstel en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van Berkhei;
 • Er wordt gewerkt aan een visie voor de duurzame instandhouding en ontwikkeling van laan- en wijkbomenstructuren, die worden opgenomen in een op te stellen bomenbeleidsplan. Hierin wordt de problematiek van laanbomen in particuliere tuinen meegenomen;
 • In het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide staan enkele projecten waar Wassenaar bij betrokken is. Deze worden uitgevoerd;
 • In 2017 ligt voor Wassenaar het accent op het maken van voorstellen voor de ecologische maatregelen die in de groene zone/ groene buffer van Valkenburg moeten worden genomen om een ecologische verbindingszone te maken vanaf de faunapassage onder de Rijnlandroute;
 • Wassenaar maakt zich sterk om de groene zone tussen Wassenaar en Katwijk open te houden. Door de nieuwe wijk op voormalig vliegveld Valkenburg ruimtelijk efficiënter in te richten, kan er een groene zone van 1500 meter worden gerealiseerd, zodat er een goed evenwicht ontstaat tussen wonen, werken/innovatie en groen. Ingezet wordt op het gezamenlijk met de gemeente Katwijk inrichten van de groene zone van 1500 m. Hiervoor wordt, waar mogelijk samen een plan opgesteld;
 • Ten behoud van de groene kwaliteiten en ten behoeve van een betere klimaatadaptatie wordt verdere verstening van tuinen ontmoedigd en de ontstening gestimuleerd;
 • Er wordt gezorgd voor een goede samenwerking met omliggende kustgemeenten zodat natuurliefhebbers gebruik kunnen blijven maken van het strand- en duingebied.

Water en waterbouwkundige kunstwerken
Door de beheerarealen water en waterbouwkundige kunstwerken zoals vastgelegd in de beheerplannen op het basisniveau te onderhouden (CROW niveau 'B') vult de gemeente haar wettelijke zorgplicht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in. Tevens is er aandacht voor de waterkwaliteit en constructieve veiligheid van water en waterbouwkundige kunstwerken.
Regelmatig worden de betreffende arealen geïnspecteerd en gemonitord. Op basis van de inspecties en monitoring, in afstemming met het Hoogheemraadschap van Rijnland, de visvereniging en de watersportvereniging volgen maatregelen. Deze nemen we op in jaarprogramma's. Zoveel mogelijk wordt gewerkt in een watersysteem om een zo groot mogelijke effectiviteit en efficiëntie te realiseren. In 2017 zal aangevangen worden met het in beeld brengen van de huidige en gewenste waterkwaliteit en -kwantiteit van de watergangen en constructieve veiligheid van de waterbouwkundige kunstwerken binnen de gemeente Wassenaar. Ook zal de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland gecontinueerd worden en een samenwerking met Watersport- en Visvereniging Wassenaar worden aangegaan.