Beheer overige gebouwen en gronden

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 0.3 Beheer overige gebouwen en grondenJaarrekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Baten000000
Lasten00-228-228-228-228
Saldo00-228-228-228-228
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld00-228-228-228-228

Onder beheer overige gebouwen en gronden vallen gebouwen en gronden die niet in exploitatie zijn en die niet aan een specifiek taakveld toe te bedelen zijn.