Economische ontwikkeling

Bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

Taakveld: 3.1 Economische ontwikkelingJaarrekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Baten02929292929
Lasten-253-287-242-242-227-227
Saldo-253-258-213-213-198-198
Ontrekking reserves000000
Toevoeging reserves000000
Mutaties reserves000000
Geraamde resultaattaakveld-253-258-213-213-198-198

Beter verbinden van de Winkelhaak
Om het winkelen in het centrum van Wassenaar toekomstbestendig te maken, dient de positionering als recreatief winkelgebied ook doorvertaald te worden naar de inrichting van het centrum. De bezoeker ervaart dit doordat hij bij het lopen door het centrum een logische route aflegt (Langstraat, Van Hogendorpstraat, Luifelbaan) die duidelijk is en die aanleiding geeft om langer te verblijven. Een ontwerp voor de inrichting is in 2016 opgesteld en separaat aan de raad voorgelegd.

Versterken Stadhoudersplein als Boodschappencentrum
Waar in het centrumwinkelgebied de nadruk ligt op ontspanning en vermaak wordt op het Stadhoudersplein verder ingezet op de boodschappenfunctie. Gezamenlijk met ondernemers stellen wij een actieplan op om het Stadhoudersplein verder te ontwikkelen tot een compleet winkelgebied voor de dagelijkse boodschappen met een betere uitstraling en een eigen identiteit, gericht op frequente aankopen in het dagelijkse aanbod. Ook worden de wens en mogelijkheden voor een ondernemersfonds onderzocht.

Onderzoek naar behoefte en uitbreiding bedrijfsruimte en faciliteren verbeteringen bedrijfsverzamelgebouw(en).
In 2017 gaan wij onderzoeken of, en zo ja in welke mate, er behoefte is aan (lokale) uitbreiding van bedrijvenruimte en of er daarvoor nog mogelijkheden zijn. Tevens stimuleren we dat het aanbod van werkruimten voor ZZP-ers, zowel kwalitatief als kwantitatief, meer aansluit bij de vraag.

Samenwerking accountmanagement en W&I
Het gezamenlijk benaderen van de ondernemers door accountmanagers en consulenten van W&I wordt voortgezet, om actief de mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Tevens worden noodzaak en mogelijkheden van verduurzaming van de bedrijven onder de aandacht gebracht.